Snel zoeken:
c Is de kerk millenniumproof?

Dit schema is opgesteld voor het jaar 2000. De achterliggende gedachte is of de kerk het jaar 2000 en wat daarna komt zal overleven. In verband met dat laatste is de vraag nog steeds actueel.

1. Millenniumproof. Het engelse woord proof is een computerterm. Millennium duidt op duizend... jaar en ziet in dit geval op het jaar 2000 en daarna. In de computerwereld werd om 'geheugen' te sparen het jaartal 1971 geschreven als 71. Nu we het jaar 2000 gepasseerd zijn kan dat verwarring opleveren. Geestelijke term. Wij vatten de uitdrukking 'millenniumproof' echter geestelijk op en de vraag is dan - zoals al gesteld - of de Kerk nog toekomst heeft in 2000 en daarna.

2. Is de Kerk... welke kerk? De RK, de NH-kerk; de Ger. Kerk; enz., enz.... Nee, daarover gaat het niet. We hebben het over de Kerk waar de Bijbel over spreekt. Maar in de de Bijbel komen we het woord kerk niet tegen. Wel in de St.Vert. en dan alleen in Hand. 19:35 waar gezegd wordt dat Efeze de kerkbewaarster is van Diana en in vers 37 waar gezegd wordt dat Paulus c.s. geen kerkrovers zijn.

Waar komt het woord kerk dan vandaan? W.s. van kuriako via oikia = huis des Heren. Sloeg dus op de plaats of het gebouw waar men samenkwam.

3. Welk woord gebruikt de Bijbel? De Bijbel gebruikt het woord GEMEENTE. Daar zit het woord 'samen' in. Grieks: ekklesia van kalein = roepen. In Latijn: convoacatio een samengeroepen menigte. De gemeente is niet maar eens een keertje samengeroepen, maar blijvend... we hebben wat samen > dat is op God en op de praktijk gericht. We horen bij God en Christus en daarom bij elkaar!!

4. Over die GEMEENTE gaat het in dit schema en dat in vier opzichten:
a. Het ontstaan van de Kerk/Gemeente wie of wat is haar fundament?
b. Het (voort)bestaan van de Kerk/Gemeente hoe funktioneert zij?
c. De toekomst van de Kerk/Gemeente wat is haar bestemming?
d. Hoe haalt ze het jaar 20++ wat zijn haar activiteiten?

5. HET ONTSTAAN VAN DE KERK
Is toch geen probleem... > van Adam af... > ...er waren toen toch gelovigen op aarde!! Elke gelovige in deze tijd behoort tot de kerk, maar dat was in de oude bedeling niet het geval.

Uiterst belangrijk... Van wanneer af bestaat de Kerk? Schrift geeft het antwoord!
- Matt. 16:18 Ik zal mijn gemeente bouwen... Gij zijt de Christus;
- 1 Kor. 12:12, 13 Door een Geest tot een lichaam gedoopt (Hand. 1);
- Ef. 2:14-16 Middelmuur weggebroken tussen Jood en heiden;
- Ef. 2:18-22 Gebouwd op fundament van apostelen en profeten.

In O.T. zelfs niet bekend gemaakt
- Ef. 3:3, 5, 9;
- Kol. 1:24-27;
- Rom. 16:25-27.

HET (VOORT) BESTAAN ...HOE FUNKTIONEERT ZIJ?
a. Wat bedoelen we met het woord gemeente?
- De Kerk vanaf Pinksterdag tot de opname;
- Totaal van alle gelovigen op bepaald moment over de hele wereld;
- Plaatselijke gemeente;
- Gemeente in uw huis.

b. Bestaan, funktioneren.......... wordt geillustreerd door de volgende beelden die de Bijbel gebruikt.
- Kudde schapen..... - Joh. 10:14-17 zie Joh. 11:52; 1 Tim. 5:2;
- Familie van kinderen Gods: - 1 Joh. 2:12-17;
- Bruid des Lams - Ef. 5:23-32; - 2 Kor. 11:2; - Openb. 21 en 22;
- Lichaam van Christus - Rom. 12:3-8; 1 Kor. 10:17; 12:4-31; Ef. 1:23; 2:16; 4:4-16; - 5:23-30; Kol. 1:18, 24; 2:19; 3:15;
- Huis van God, tempel, gebouw - 1 Kor. 3:9-17; Ef. 2:19-22; 1 Petr. 2:4-10; 1 Tim. 3:15; 1 Petr. 4:17;
- Vgl. Hebr. 3:6; 2 Tim. 2:20; 2 Kor. 6:16; vgl. Matt. 16:18 - volk van God... - Titus 2:14 - akkerwerk... - 1 Kor. 3:9.

3. Voortbestaan
- Tot de opname op aarde Joh. 14:1-3; 1 Thes. 4:13;
- De poorten van de hades zullen haar niet overweldigen Matt. 16:18;
- Haar funktioneren is en kan aangetast worden Openb. 2 en 3;
- Maar haar voortbestaan is verzekerd.