Snel zoeken:
Verschil tussen Psalm 68 en Efeze 4

Psalmen 68:19
Betreft: Ps. 68: 19 en Ef.4: 8

Vraag:
Wat is het verschil tussen beide verzen?

Antwoord:
Met de woorden: 'Daarom zegt Hij ' of 'Daarom heet het' doelt Paulus kennelijk daarop dat wat hij nu gaat schrijven in het Oude Testament staat. Anders zou het moeten gaan om een mondelinge overlevering of over een woord dat God alleen aan Paulus bekend gemaakt zou hebben. Nu gaat het om een Schriftwoord, waarvan ieder na kan gaan dat God het gezegd heeft.
Welnu, de uitspraak die Paulus laat volgen, te weten: 'opgevaren naar de hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen'
vinden we in Ps. 68: 19. Er zijn echter een paar verschillen.
In Psalm 68 is in vers 17 en 18 sprake van God en dat is ook zo in vers 20. Wat in deze Psalm van God gezegd wordt geldt in diepste wezen van Christus in wie God neergedaald en opgevaren is. We vinden iets dergelijks ook in Op. 1: 8 waar God zichzelf noemt: 'Hij die is en die was en die komt'.
Dat 'die komt' wordt echter vervuld in Jezus Christus die zal wederkomen. Deze uitspraken tonen aan dat Jezus Christus waarachtig God is.
Er is nog een tweede verschil. In Ef. 4: 8 staat 'Gaven gaf Hij aan de mensen'
, in Ps.68: 19 lezen we echter: 'Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen'. Waarschijnlijk zullen we dat zo moeten zien, dat Christus op grond van zijn werk hier op aarde (onder de mensen) verricht gaven ontvangen heeft en dat Hij die daarna aan de mensen schenkt.