Snel zoeken:
Zoiets kan toch nooit van Christus gezegd worden?

HebreeŽn 1:5
Betreft: Hebr. 1:5

Vraag: In dit vers wordt een uitspraak uit 2 Sam. 7:14 of 1 Kron. 17:13 aangehaald en op de Heer Jezus toegepast. Maar in die gedeelten gaat het toch om Salomo? In 2 Sam. 7:14 wordt de mogelijkheid veronderstelt, dat de nakomeling op de troon van David ongerechtigheid zou bedrijven. Zoiets kan toch nooit van Christus gezegd worden?

Antwoord:
We hebben hier te maken met de kwestie van de typologie. Heel wat personen in het Oude Testament genoemd zijn typen of voorafschaduwingen van de Heer Jezus. Zo is Adam een type of beeld van Christus, want hij wordt in Rom. 5:14 letterlijk zo genoemd. Ook Melchizedek, de koning-priester van Jeruzalem is een voorafschaduwing van Christus, de grote Priester-Koning. Hebr. 5 en 7 laten dat heel duidelijk zien.
Het voorgaande betekent niet, dat zulke personen in heel hun optreden, in alle details van hun leven een beeld van Christus zijn. Vaak gaat het maar om een enkel aspekt.
Welnu, Salomo is ook een type van Christus en wel als de Vredevorst. Salomo zou van Davids zonen de troon bezetten en God zegt, dat Hij hem tot Vader en Salomo hem tot zoon zou zijn. In dat opzicht is hij een voorafschaduwing van de Heer Jezus de grote Zoon van David, die blijkens het woord van de engel (Luk. 1:32, 33) op Davids troon zou zitten en die zou 'heersen tot in eeuwigheid' en aan wiens 'koningschap geen einde zou komen'. Dit aspekt vinden we ook in 2 Sam. 7, namelijk in vers 16.
Het verband is dus heel duidelijk, de overeenkomst springt eruit, om zo te zeggen.
Maar hoe zit het dan met vers 14 b van 2 Sam. 7? Dat is in letterlijke zin niet toepasbaar op de Heer Jezus Christus. Dat wordt in Hebr. 1 dan ook niet naar voren gebracht. Toch zit er een zekere toepassing in, namelijk dat Christus getuchtigd zou worden voor onze ongerechtigheden. Maar... dat is gebeurd toen hij op aarde leefde en gaat dus aan zijn zitten op de troon van David vooraf, terwijl het in 2 Sam. 7:14 van hem gezegd wordt die op de troon zit.

Nogmaals: je kunt van iemand die een type van Christus is niet alles wat van hem gezegd wordt overbrengen op Christus.