Snel zoeken:
Vallen bekering en wedergeboorte samen

Johannes 3:3
Betreft: Joh. 3: 3,5

Vraag:
Op zekere dag geeft iemand zijn hart aan de Here Jezus.
Hij voelt zich een nieuw mens, maar valt na enkele dagen terug in zijn vroegere zonde.
Hij belijdt dat voor God. Was die persoon nu wel echt wedergeboren. Anders gezegd: vallen bekering en wedergeboren worden samen of zijn dat twee verschillende zaken.

Antwoord:
De Schrift spreekt op twee manieren over bekering. En wel:
a. als bekering tot God, waarop dan nog volgen moet geloof in de Heer Jezus. Zo spreekt Paulus erover in Hd.20: 21.

b. als bekering waarin het zich met berouw tot God wenden en het geloof in de Here Jezus beide begrepen zijn. Daarop wordt gedoeld in Hd.11: 18.
Als iemand zich alleen tot God gewend heeft en erkent een zondaar te zijn, maar hij heeft nog niet aanvaard dat Christus voor hem op het kruis alles volbracht heeft dan is er nog geen sprake van wedergeboorte. In het andere geval wel.

Zolang het geloof in Jezus Christus niet gevonden wordt kun je niet zeggen dat zo iemand behouden is en het Koninkrijk Gods ingaat.
In het tweede geval kun je dat wel zeggen.

Iemand die wedergeboren is kan helaas nog terugvallen in een vroegere zonde. We zien dat bij Petrus die huichelt te AntiochiŽ (Gl. 2: 11-14).
en het blijkt ook uit 1Jh.2: 1. Gelukkig is er echter vergeving (=herstel) als we het kwaad belijden (1Jh.1: 9).