Snel zoeken:
Johannes?

Johannes 13:23
Betreft: Jh.13: 23

Vraag:
Op grond waarvan neemt men aan, dat in dit vers Johannes de apostel is bedoeld? Waarom niet een van de andere discipelen? Waarom niet Lazarus van wie staat dat Jezus hem liefhad ( Jh.11: 3)?

Antwoord:
De uitdrukking 'discipel die door Jezus geliefd werd' of soortgelijke benaming komen we tegen in Jh. 13: 23; 19: 26; 20: 2; 21: 7, 20 ,24.
Over de identiteit van deze persoon is in de loop van de tijden veel discussie geweest. Met absolute zekerheid valt hier niets te beweren, maar er zijn toch vrij veel aanwijzingen dat we aan de apostel Johannes hebben te denken.
Ten eerste gaat het om een van de twaalf discipelen, want Christus lag volgens Mt. 26: 20 met zijn twaalf discipelen aan aan het avondmaal. Dit sluit Lazarus uit ondanks de overeenstemming van betuiging dat Lazarus net als deze discipel door Jezus bemind werd.
Uit Jh.21: 1-14 valt af te leiden dat het om een discipel gaat die ook visser was. Verder valt het op, dat hij vaak in gezelschap van Petrus was.Nu weten we dat Petrus, Jacobus en Johannes tot de intiemste kring van discipelen van de Heer behoorden. En na de opstanding en hemelvaart zien we Petrus en Johannes samengaan ( Hd. 3).
Verder is hij blijkens het verband in hoofdstuk 21 de schrijver van het vierde evangelie. En het vroegste getuigenis aangaande de schrijver van het vierde evangelie is dat van Papias omstreeks 125 n. Chr. En deze getuigt dat Johannes de schrijver is.
Al met al is het getuigenis ten gunste van de apostel Johannes dus sterker dan ten opzichte van welke andere mogelijke schrijver ook.