Snel zoeken:
Wat is hier de zin van de eedzwering?

HebreeŽn 7:20
Betreft: Hebr. 7:20, 21

Vraag: Wat is hier de zin van de eedzwering?

Antwoord:
Onder mensen is eedzwering een bevestiging van wat gezegd is of beloofd wordt. Iemand zweert dat wat hij zegt waar is of dat hij inderdaad zal doen wat hij heeft beloofd. Hij doet dat bij een hoger persoon of een hogere zaak..
Voor God is het natuurlijk niet nodig dat Hij Zijn woord met een eed bevestigt. Maar God komt als het ware ons tegemoet door - zoals onder mensen gebruikelijk is - Zijn woord te bekrachtigen met een eed.
We lezen dat van Zijn belofte aan Abraham (Gen. 22:17). En daar Hij niet bij een hogere persoon kon zweren, zwoer Hij bij Zichzelf (Hebr. 6:13, 14). In ditzelfde hoofdstuk lezen we waarvoor eedzwering dient, namelijk in vers 16. En omdat God de onveranderlijkheid van Zijn raad overvloediger wilde bewijzen zwoer Hij dus dat in het zaad van Abraham alle geslachten van het aardrijk gezegend zouden worden.

Welnu, zo wordt er ook in Hebr. 7:20, 21 over eedzwering gesproken in verband met het priesterschap van Christus. De schrijver van deze brief maakt duidelijk dat Christus en Zijn werk ver uitgaan boven alles wat er in de schaduwdienst van het Oude Testament plaatsvond. Hij stelt dan o.a. ook het priesterschap van de wet tegenover dat van Christus.
Het eerste is een erfelijk priesterschap, want het hield bij de dood op, het tweede is een blijvend priesterschap; het een is naar de ordening van Ašron het ander naar de ordening van Melchizedek (d.w.z. blijvend, onveranderbaar, eeuwig), het een werd ingesteld zonder eedzwering het ander met eedzwering.
De eedzwering dient hier dus om te bevestigen, maar ook om de verhevenheid van dit priesterschap aan te geven.