Snel zoeken:
Wat is het verschil tussen 'weldadigheid' en 'mededeelzaamheid'?

HebreeŽn 13:16
Betreft: Hebr. 13:16

Vraag: Wat is het verschil tussen 'weldadigheid' en 'mededeelzaamheid'?

Antwoord:
In het woord weldadigheid zit de gedachte van wel-doen, goed-doen. Bij mededeelzaamheid komt enkel naar voren dat iemand van zijn bezit meedeelt aan een ander.
Sommige uitleggers menen dat het twee benamingen zijn voor dezelfde soort 'offeranden'. Anderen menen dat we in Hebr. 13:16 met twee soorten offers te doen hebben, waarbij weldadigheid ziet op ondersteuning van armen (vgl. Mark. 14:7) ofwel voorzien in de behoeften der heiligen en mededeelzaamheid op het meedelen van geld of goederen aan hen die in de dienst van de Heer zijn uitgegaan (vgl. 3 Joh. vs. 7; Gal. 6:6).
Natuurlijk voorziet het tweede ook in behoeften (vgl. Fil. 4:16, 17) en is omgekeerd het eerste een vorm van meedelen (vgl. Rom. 12:13). Aangezien in Hebr. 13:15 het woord 'lofoffer' in het enkelvoud staat, maar in vers 16 over 'offers' wordt gesproken verdient de laatste uitleg m.i. de voorkeur: namelijk dat het gaat om twee soorten offers die door de gebruikte woorden 'weldadigheid' en 'mededeelzaamheid' gekarakteriseerd worden.
Ten aanzien van Rom. 12:13 zou men kunnen opperen dat aan beide offers gedacht moet worden, die dan met de algemene term 'behoeften der heiligen' zouden worden aangeduid. Hier wordt namelijk het woord 'meedelen' gebruikt. Maar aan de ondersteuning van de dienstknechten in het evangelie kan daarbij toch moeilijk gedacht worden, want daarvoor is de term 'heiligen' te algemeen.