Snel zoeken:
Waar schreef Paulus de brief aan Filémon?

Filemon :1
Betreft: Filémon vs. 1 (2)

Vraag: Waar schreef Paulus de brief aan Filémon?

Antwoord:
a. Blijkens vers 1, 9 en 23 bevond Paulus zich bij het schrijven van deze brief in gevangenschap.
b. We weten, dat Paulus gevangen gezeten heeft te Filippi, te Caesarea en te Rome (twee maal).
c. Van deze vallen de gevangenschap te Filippi en de tweede gevangenschap te Rome af. Die te Filippi duurde slechts een nacht en de tweede gevangenschap te Rome - tijdens welke de tweede brief aan Timoteüs geschreven werd komt ook niet in aanmerking, want de apostel verwachtte toen niet meer vrij te komen (2 Tim. 4:6, 7) en dat verwachtte hij nu wel (vs. 22). Ook had hij toen niet de mensen bij zich, die hem nu omgeven.
d. De gevangenschap te Caesarea komt ook niet in aanmerking, want van een vrijelijk het evangelie verkondigen, zoals hij te Rome kon doen weten we in dat geval niets.
Van een in vrijheidgesteld worden horen we daar niets het is niet aannemelijk dat de apostel daar de broeders om zich heen had, die hier genoemd worden.
e. De brief aan Filémon is - blijkens de inhoud - tegelijk geschreven met die aan Kolosse en tijdens dezelfde gevangenschap als die aan Efeze en Filippi en deze pleiten voor Rome (vooral de brief aan Filippi geeft dat aan (hierop doelt ook punt d regel 4).
f. De hier genoemde Aristarchus (zie ook Kol. 4:10) was in elk geval bij Paulus toen deze op weg was naar zijn gevangenschap te Rome (Hand. 27:2). Te Rome kan hij dus medegevangene zijn te Ceasarea was hij dat kennelijk nog niet.