Snel zoeken:
Kunt u duidelijk maken, dat het hier om twee groepen gaat?

2-Thessalonicenzen 1:8
Betreft: 2 Th 1: 8

Vraag:
Kunt u duidelijk maken, dat het hier om twee groepen gaat?

Antwoord:
Er zijn uitleggers, die menen, dat het in deze tekst om één groep mensen gaat, namelijk om alle ongelovigen. Deze kennen God niet en gehoorzamen niet aan het evangelie van onze Heer Jezus.
Deze uitleg stuit echter op dit grote bezwaar, dat er heel wat mensen zijn geweest en nog zijn, die het evangelie van onze Heer Jezus nooit gehoord hebben. Denk maar aan de heidenvolken in het verleden en in het heden. Deze mensen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet gehoorzamen van het evangelie, want ze hebben er nooit van gehoord. Zij hebben echter wel de taal van de schepping en konden daaruit God als schepper kennen.

In de tekst is dan ook degelijk van twee 'groepen' mensen sprake, te weten:
a. Zij die God niet kennen. Dat zijn allen die God niet als schepper hebben geëerd. Zij hebben de boodschap die van de schepping uitgaat (denk aan Psalm 19 en Rm 1: 19 en 20) verworpen.
b. Zij die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Dat zijn zij, die de prediking van het evangelie hebben vernomen, maar de boodschap van het kruis hebben verworpen. Deze staan nog meer verantwoordelijk dan de onder a bedoelde personen.