Snel zoeken:
Wat wordt hier met de tempel van God bedoeld?

2-Thessalonicenzen 2:3
Betreft ; 2 Th 2: 3, 4

Vraag:
Wat wordt hier met de tempel van God bedoeld?

In 1 Ko 3: 16 wordt over de gelovigen gesproken als over de tempel Gods. Het is dus wel begrijpelijk dat diverse (kerkelijke) uitleggers menen dat in 2 Th. 2 de Kerk of de Gemeente is bedoeld. Daar zij (meestal) het volk IsraŽl geen toekomst meer toekennen en van een herstel van de Joodse eredienst niet willen weten, kunnen ze ook niet anders dan deze uitleg geven. Het sterke punt voor deze uitleg is, dat het NT inderdaad over de Gemeente spreekt als over een tempel. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Hier volgen een aantal argumenten voor de uitleg dat hier de toekomstige tempel te Jeruzalem is bedoeld met een aantal argumenten tegen de andere uitleg er bij gevoegd.

1. In de tijd dat Paulus deze brief schreef bestond de tempel te Jeruzalem nog en we weten uit Jh 2: 16 dat de Heer Jezus dat gebouw tijdens zijn leven het huis van zijn Vader heeft genoemd. Hij erkende dus het bijzondere van dat gebouw als een gebouw van God. Ook na de vorming van de Gemeente kwamen de christenen nog in de tempel, zelfs Paulus doet dat blijkens Hd 21: 26. Dat is dus al grond genoeg om rekening te houden met de gedachte, dat de apostel in 2 Th 2: 3,4 op de tempel te Jeruzalem doelt.

2 In geestelijke zin wordt de Gemeente de tempel Gods genoemd. Het lichaam van de gelovige wordt trouwens ook omschreven als een geestelijke tempel, namelijk als een tempel van de Heilige Geest (1 Ko 6: 19, 20). Had de apostel in 2 Th. 2 de geestelijke tempel ofwel de Gemeente bedoeld, dan had hij om misverstand met de tempel te Jeruzalem te voorkomen toch kunnen zeggen dat de zoon van het verderf zich in de Gemeente zet om zich te vertonen dat hij God is.?

3 Hoe kun je je trouwens in de Gemeente zetten of gaan zitten? Je kunt in de Gemeente optreden, maar je kunt niet letterlijk erin gaan zitten en je als God laten verheerlijken. Natuurlijk kun je in een bepaalde plaats ergens in een kerkgebouw gaan zitten, maar hoeveel kerkgebouwen zijn er wel niet?!
Sommigen denken hierbij aan het Vaticaan waar de Paus zetelt, maar dat Vaticaan kun je moeilijk de tempel Gods noemen? Bovendien beweert de Paus niet dat hij God is. Kortom in de Gemeente als zodanig kun je niet gaan zitten als in een plaats van cultus.

4. Het Oude Testament spreekt duidelijk over een valse Messias die zal optreden. DaniŽl spreekt over de ontheiliging van de tempel die in de toekomst zal plaatsvinden ( Dn 9: 27; 11: 31; 12: : 11). De Heer Jezus bevestigt deze profetie in zijn rede op de Olijfberg (Mt 24: 15). Welnu, Paulus heeft met de gelovigen te Thessalonika over de toekomst gesproken (2 Th 2: 5) en er is dus alle reden om aan te nemen dat hij de profetieŽn van het OT daarbij aangehaald heeft. Voor de gelovigen te Th. was het dus heel begrijpelijk dat hij over de tempel te Jeruzalem sprak.

Dit zijn m.i. met elkaar voldoende argumenten om aan te nemen dat Paulus in 2 Th. doelt op de toekomstige (weer opgebouwde) tempel te Jeruzalem.