Snel zoeken:
Moet je eerst bekeerd zijn om goede werken te kunnen doen?

EfeziŽrs 2:8
Betreft: Ef. 2: 8, 9, 10

Vraag:
Wat is het verschil tussen de werken van vers 9 en die van vers 10. Moet je eerst bekeerd zijn om goede werken te kunnen doen? Maar als je ziet dat je verkeerd bent en je probeert goede werken te doen, dan ben je toch al bekeerd?

Antwoord:
Wat zijn goede werken?
Werken zijn pas dan goede werken als:
1. ze beantwoorden aan wat God van ons vraagt in de Bijbel,
2. ze gedaan worden met het juiste motief.
ad. 1 Een werk moet in zichzelf goed zijn, ofwel een goed doel beogen om een goed werk te kunnen heten. Ruzie maken, stelen, zaken moedwillig vernielen kan dus nooit een goed werk zijn. We hebben dan te maken met boze werken.
ad. 2 Als een onbekeerd iemand een oude buurvrouw helpt om de tuin te wieden dan is dat menselijk gezien een goede daad, maar het is niet een goed werk in Bijbelse zin. De man doet het namelijk niet van uit het geloof in God om God te dienen.
Als een gelovige een ander helpt, maar hij doet dat alleen om de buren te laten zien hoe goeie vent hij wel is, dan is dat ook geen goed werk. Zo'n gelovige zoekt dan zijn eigen eer en niet Gods eer.

Moet je ervoor bekeerd zijn?
Alle werken die gedaan worden zonder dat men bekeerd is of
beter: zonder dat men in Christus Jezus gelooft, zijn geen
goede werken in bijbelse zin. Natuurlijk is het beter dat een ongelovige zich goed gedraagt, dan dat hij een dief of rover is. Voor het aardse vlak heeft zo'n goed gedrag betekenis, maar het zijn geen werken waarvoor iemand straks loon ontvangt.
Wat de aarde betreft heeft ieder mens namelijk te maken met de regering van God en dan geldt de tegel, dat iemand maait wat hij zaait.
Om goede werken te kunnen verrichten moet je dus een gelovige zijn. Maar zoals boven aangegeven zijn alle werken die een gelovige doet nog geen goede werken. Het zijn pas goede werken als ze vrucht zijn van het geloof.

Dan ben je toch al bekeerd?
Wanneer iemand beseft, dat hij voor God niet kan bestaan, kan dat het begin van de bekering zijn. Bekering wil namelijk niet alleen zeggen, dat je weet voor God niet te kunnen bestaan, maar ook dat je je met berouw van je zonden tot God wendt en dat je gelooft in Jezus Christus. Eerst dan is er sprake van bekering ten leven ( zie Hd 11:18).
Geloven in Jezus Christus houdt mede in, dat je aanvaardt dat Christus op het kruis voor al je zonden het oordeel heeft ondergaan en dat God je aangenomen heeft op grond van het werk van Christus. Je gaat dan geen werken meer verrichten om je aangenaam voor God te maken, want je bent in Christus al aangenomen door God en aangenaam in Hem. Je doet dan dus geen werken om God tevreden te stellen. Zodra je dat motief er mee hebt zijn het geen goede werken meer, maar wettische werken.