Snel zoeken:
Wie worden met 'allen' bedoeld?

Efeziërs 4:3
Betreft: Ef. 4: 3-6

Vraag:
1) Graag wat commentaar bij Ef. 4:6. Wie worden met 'allen' bedoeld?
2) Om welke soorten van eenheid gaat het in Ef. 4: 3-6

Antwoord:
1) Verschillende handschriften hebben het slot van dit vers als volgt: 'en in ons (of: u) allen'. Anderen geven het slot als volgt weer: 'en in allen'.
(N.B.G. en Telosweergave).
Vrij algemeen beschouwt men het woordje 'ons' (of: 'u') als een latere toevoeging. Iemand heeft dat woordje er dan ter verklaring in de marge aan toegevoegd en een overschrijver heeft het in de tekst overgenomen.

Als er wel 'ons' of 'u' zou moeten staan, dan zou men bij 'van allen', en bij 'boven allen', aan alle mensen moeten denken, terwijl 'in ons allen' alleen op de gelovigen zou slaan. Zoals boven aangeduid is het woordje 'ons' of 'u' hier zeer waarschijnlijk niet authentiek.

Gaan we uit van de tekst: 'Een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen' dan wordt met allen eenzelfde hoeveelheid mensen aangeduid. Blijft dan nog de vraag of het gaat om alle mensen of om alle gelovigen. Welnu voor dit laatste pleit, dat:
a. de uitdrukking 'in allen' moeilijk op alle mensen kan slaan.
b. de uitdrukking Vader in dit verband niet slechts 'Oorsprong van' kan betekenen, zoals in de uitdrukking 'Vader der licht en', 'Vader der barmhartigheden' en dus Vader, schepper van alle mensen; want....... dat zit al in het woord Gods begrepen.
De uitdrukking 'God en Vader' moet hier in dezelfde zin worden opgevat als in andere teksten in deze brief, zie Ef 1:3 bijv.

Kortom, alles wijst erop dat met 'allen' alleen de gelovigen zijn bedoeld, en er dus geen spraken is van drie kringen, zoals soms voorgesteld wordt

2) Dit is een moeilijke kwestie. Sommigen zien hier drie kringen van eenheid.
a. één lichaam, één Geest, één hoop, ziet dan op de ware gelovigen, het gaat om de Gemeente.
b. één Heer, één geloof en één doop zou zien op alle belijders, op de Christenheid of wel op het Koninkrijk. Deze kring zou dus ruimer zijn dan de vorige.
c. Vader van allen, ziet dan op alle mensen. Dit is de ruimste kring, die van de hele mensheid.
Hoe aantrekkelijk dit ook lijkt, ik kan het er niet in zien. Volgens mij gaat het in alle gevallen om de Gemeente en worden er aspekten van haar eenheid gegeven die in drie groepen te verdelen zijn.
a. De innerlijke, geestelijke eenheid: de eenheid van het lichaam
b. de eenheid van belijdenis
c. de eenheid van oorsprong.

Vader zonder aanduiding kan alleen op gelovigen slaan. Hij is onze Vader;
Hij is boven ons; Hij werkt door ons; Zijn natuur delen wij en die komt door ons tot uiting. Hij is in ons allen door Zijn Geest.