Snel zoeken:
108 Ziekte, lijden om Christus’ wil, rampen?

Ziekte contra vervolging
Tussen lijden door ZIEKTE en het LIJDEN DOOR VERVOLGING moeten we onderscheid maken. Bij het laatste hebben we te maken met lijden om Christus' wil ofwel lijden als christen

Lijden als christen
- onderscheid met ziek-zijn, want dit is lijden door het volgen van de Heer;
1 Pt. 1:11; 5:1
- ofwel lijden om Christus wil; 1 Pt 4:12-16
- het gaat vaak gepaard met lijden om der gerechtigheid 1 Pt 2:19,20;
3:14,17
- en dient tot loutering, beproeving. Hoe moeten we het ondergaan?
..verblijdt u: Hd 5:41

Lijden in het algemeen: ziekte, honger, dood
- is een algemeen gevolg van de zondeval - we leven in een gebroken
wereld
- blijkt al uit: 'gij zult de dood sterven' >sterfelijk geworden ons 'sterfelijk
vlees'-denk ook aan de benaming 'stervelingen'
- dit lijden ondergaan ongelovigen net zo goed als gelovigen > Elisa-
2 Kn 13:14-21
- op dit lijden slaat de uitspraak: 'de schepping zucht' >vergankelijkheid>
Rm .8: 20-23
- kan mede veroorzaakt worden door gebrek aan zorg, door wanbeheer
wangedrag (oorlog); nemen van risico's > denk aan wonen op een
vulkaanhelling of wonen onder het waterniveau

Lijden door rampen
Denk aan de zeebeving in Azie in 2004.
- hier kunnen we zonde of tekort schieten van de mens niet bij inscha-
kelen
- juist hier rijst de vraag: Waarom doet God er niets aan? Hij is toch de
Almachtige?
- God is inderdaad de Almachtige, maar Hij is ook de soevereine en
Alwijze God
- daar tegenover zijn wij maar nietige schepselen. Volken zijn voor God:
als 'een stofje aan een weegschaal en als een druppel aan een emmer'
Js 40: 15-18

Onze kennis is beperkt
Al snappen we er niets van zo moet deze gedachtegang ons er al toe brengen om God niet ter verantwoording te roepen voor de rechtbank van onze kritiek. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kennen

Daar komt nog iets bij. Wij oordelen en beoordelen naar dat we weten naar de kennis die we hebben, maar in dit opzicht is onze kennis totaal ontoereikend, want er is veel meer tussen hemel en aarde dan wij weten of begrijpen .

We moeten bedenken dat God niet kan liegen, dat Hij niet tegen zijn wijsheid kan ingaan, Hij moet trouw blijven aan zijn woord.enz. Weten wij hoe de verhouding ligt tussen God en de satan?

Een klein beetje hulp geeft de geschiedenis van Saul. God heeft deze man het koningschap gegeven, zou God het hem zonder meer kunnen afnemen? Kunnen we hier niet iets leren van > Gn 15:17
Neem een voorbeeld uit onze naoorlogse geschiedenis: de weduwe
van de oorlogsmisdadiger Rost v.Tonningen kreeg een pensioenuitkering
vanwege het feit dat ze zijn weduwe was. Dit kon pas ongedaan gemaakt
worden via een wetswijziging (voorbeeld ontleend aan P de Bruin).


- de zondeval is het kanaal waardoor deze dingen over ons komen; de val
van satan en zijn engelen is de bron. Satan is de overste van de wereld.
Weten wij hoe en waar satan zijn positie heeft verkregen?
- is het mogelijk dat satan zijn ambtstermijn uit moet zitten!

Gevolgen van de zondeval opgeheven
God heeft de gevolgen van de zondeval niet opgeheven. Als God in deze
tijd het kwaad zou aanpakken, kan Hij dan volstaan met hier en daar wat
opruiming of zou Hij dan 'grote schoonmaak' moeten houden?
Eenmaal zal dat gebeuren bij de wederkomst van Christus, maar dan is de genadetijd voorbij. zie 1 Tm 2: 3-6. Hij is nog lankmoedig en wil niet dat iemand verloren gaat> 2 Pt 3:9

Hoe kijken we als christen er tegen aan?
- het lijden kan een gevolg zijn van een eigen zondige weg - Simson Ri
13-16
- het lijden kan daarbij tevens tuchtiging zijn met als doel:terugkeer,
belijdenis Jk 5; Jh 5
- het lijden kan uit Gods hand komen echter met inschakeling van satan
Ex. 4:11,12 Luk. 13:16 ? - - we nemen het net als Job----uit de eerste
hand, uit Gpds hand: Job 1 en 2
- we weten dat alle dingen meewerken ten goede al zien we dat nog niet
direct Rm 8:28
- God heeft een doel ook al kennen wij dat doel hier op aarde nog niet
- we bevelen onze wegen bij God aan en werpen onze bekommernis op
Hem Ps. 37; 1 Pt 5: 7

God wil door rampen e.d ongelovige tot nadenken en tot inkeer te brengen. Ze worden bepaald bij de onzekerheid van het bestaan. Ze kunnen hun zekerheid bij God zoeken en door de Bijbel onderwezen worden.