Snel zoeken:
Waarom staat in Kol 3: 13 zoals Christus of de Here u vergeven heeft en in Ef 4: 32 zoals God in Christus u vergeven heeft?

Colossenzen 3:13
Betreft: Ko 3: 13 vgl. met Ef 4: 32

Vraag:
Waarom staat in Kol 3: 13 zoals Christus of de Here u vergeven heeft en in Ef 4: 32 zoals God in Christus u vergeven heeft?

Antwoord:
Wat in andere brieven aan God wordt toegeschreven (eventueel aan God en Christus) wordt vaak in de Kolossebrief aan Jezus Christus toegekend. Zo lezen we in Fp 4: 7 over de vrede Gods, maar in Ko 3: 15 (NBG) over de vrede van Christus.
Insgelijks lezen we in 1 Th 2: 12 de opdracht om Gode waardig te wandelen, maar in Ko 1: 10 om te wandelen de Here waardig.
In de meeste brieven wordt over het woord gesproken als over het woord Gods, maar Ko 3: 16 gebruikt de uitdrukking 'het woord van Christus'.
De reden zal daarin gezocht moeten worden dat de gelovigen te Kolosse openstonden voor een dwaalleer waarbij Christus niet als God gezien werd, maar slechts als een tussenwezen tussen God en mensen. Vandaar ook dat de apostel zo heel duidelijk zegt, dat de ganse volheid behaagd heeft in Jezus Christus woning te maken (Ko 1: 19) en dat in Christus al de volheid van de godheid lichamelijk woont (2: 9).