Snel zoeken:
Kan Justus inhouden dat we met een rechter te doen hebben?

Colossenzen 4:11
Betreft: Ko 4: 11

Vraag:
a Betekent Justus 'de rechtvaardige'? Ik vind zijn naam Jezus mooier. Waarom die andere naam erbij?
b Kan Justus inhouden dat we met een rechter te doen hebben?

Antwoord:
De naam 'Jezus' betekent: 'de Heer redt'. Het is een prachtige naam die ons zegt wat God doet met verloren zondaars (die zich bekeren en geloven in Jezus Christus). We denken bij het horen of lezen van die naam immers aan Hem in Wie die naam volle werkelijkheid was, te weten aan onze Heer Jezus Christus.
De naam Jezus werd door de engel genoemd en er werd bij gezegd waarom het Kind Jezus zo heten moest. 'Want', zo staat er ' Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden' (Mt 1: 21).
De naam Justus betekent inderdaad 'de rechtvaardige'. Bij zijn geboorte kreeg deze Justus van zijn ouders de naam 'Jezus'. Ook bij hem getuigde die naam ervan dat God redt, al was dat natuurlijk niet door dit kind. Er is maar één Redder en dat is Jezus van Nazareth. De ouders van Justus gaven hun zoontje dus een prachtige naam, maar.....als hij bij het opgroeien nu eens de God van zijn ouders vaarwel gezegd had? Dan zei die mooie naam niets van hemzelf. Dan paste die naam als het ware niet bij hem, want hij was dan zelf niet gered.
Deze 'Jezus' van Ko 4 heeft echter Jezus Christus als zijn Heiland leren kennen. Hij liet dat ook duidelijk zien in zijn leven. Hij handelde recht en rechtvaardig. Dat viel zo op, dat de mensen hem de bijnaam 'de rechtvaardige' gaven. Die bijnaam zei dus iets van hemzelf en wel iets heel moois. Zo beschouwd is die tweede naam dus ook erg mooi.

Met Jozef Barnabas (Hd 1: 23) moet hetzelfde aan de hand geweest zijn, anders zou men hem niet de bijnaam Justus gegeven hebben. Deze twee 'Justussen' waren joden en de gedachte dat ze hun bijnaam aan een beroep als rechter ontleend zouden hebben, is niet aannemelijk.
Met Titius Justus ( Hd 18: 7) ligt het iets anders. De bijvoeging 'vereerder van God' maakt het waarschijnlijk dat we met een heiden te doen hebben. Het is niet onmogelijk dat deze het beroep van rechter gehad heeft, maar waarschijnlijk is dat niet, want als men dat in zijn bijnaam had willen verwerken, zou hij Titus Jüridicus hebben moeten heten. Rechter is in het Latijn namelijk jüridicus.
Als Paulus van zijn medewerker Lukas zegt dat die 'de geliefde geneesheer' is, geeft hij diens beroep weer als een nadere aanduiding bij zijn naam Lukas. Zoiets is echter uit Titius Justus niet op te maken. We zullen dus ook hier moeten aannemen dat hij zijn bijnaam verdiend heeft door een voorbeeldige levenswandel.