Snel zoeken:
046 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:25-34 > nr. 541

Mattheüs 6:25
Wees niet bezorgd

Ieder die nog zonder God en zonder Christus in deze wereld staat, heeft alle reden om bezorgd te zijn. Bezorgd namelijk vanwege zijn zonden, bezorgd voor het oordeel, bezorgd om God te ontmoeten (Ps. 38:19; Amos 4:12). De meeste van hen echter leven vrolijk voor het vaderland weg. Met als devies: eten, drinken, want morgen sterven we toch. Wat dat betreft leven we als in de dagen van Sodom en Gomorra. De profeet Ezechiël getuigt, dat de zonde van Sodom bestond in: ‘trots, overdaad en zorgeloze rust’ (Ezech. 16:40). Maar juist als de mens zal zeggen: vrede, vrede en geen gevaar, zal het oordeel op hem neerkomen, zoals het plotseling over Sodom en de omliggende steden gekomen is. Daartegenover hoeft geen enkel kind van God bezorgd te wezen. Niet bezorgd vanwege zijn zonden, want door het bloed van Jezus Christus zijn ze weggedaan. Met David mogen we zeggen dat ze weggedaan zijn, zover het oosten verwijderd is van het westen (Psalm 103:12). Met Hiskia kunnen we getuigen: Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen (Jes. 38:18). En met Micha mogen we weten dat God ze wegdoet als waren ze geworpen in de diepten van de zee (Micha 7:19). Niet bezorgd vanwege het oordeel, want: wie in de Zoon gelooft komt niet in het oordeel (Joh. 5:24; 3:18). Niet bezorgd om God te ontmoeten, omdat we Hem in Christus onze Vader mogen noemen (Rom. 8:15).
Helaas zijn er echter velen, die werkelijk met berouw van hun schuld tot God zijn gegaan en het offer van Christus hebben aanvaard, en die toch bezorgd zijn wat de eeuwigheid betreft. In de regel komt dat omdat ze zien op zichzelf en menen toch iets voor hun zaligheid te moeten doen. In plaats van te roemen in het kruis, zien ze altijd weer op zichzelf, en ze hebben nog niet geleerd dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. God neemt ons niet aan om wat we zijn of proberen te zijn, maar alleen op grond van wat Christus gedaan heeft. Daarom hoeven we niet bezorgd te zijn voor de eeuwigheid.
Maar ook niet bezorgd wat dit leven betreft. Niet bezorgd voor het eten en drinken, niet bezorgd voor de kleding. Moeten we dan maar Gods water over Gods akker laten vloeien, zoals men wel eens zegt? Nee, we hebben te werken, want wie niet werkt zal ook niet eten. We hebben wel te zorgen, maar niet bezorgd te zijn. Wat is het geheim van het niet-bezorgd zijn? Ik geloof dat Fil. 4:6 het antwoord geeft:

‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging, bekend worden bij God’. Breng uw zorgen bij uw hemelse Vader en laat ze daar. Hij zorgt voor de vogels en voor de lelieën, Hij zal ook voor u zorgen. Met alle bekommernis en alle zorgelijk gepraat kunt u geen el aan uw levenslengte toevoegen.
Toen de kerkvader Chrysostomos voor de keizer stond, die hem met allerlei straffen bedreigde als hij zijn geloof in Christus niet zou willen afzweren, antwoordde deze standvastig:

‘U kunt me niet verbannen, want de hele wereld is het gebied van mijn Vader. U kunt me het leven niet ontnemen, want mijn leven is in Christus verborgen bij God. U kunt me mijn schatten niet roven, want die bevinden zich in de hemel. U kunt me niet mijn vrienden ontnemen, want ik heb een Vriend in de hemel’.

Kijk, dat was een Christen die niet bezorgd was. Petrus houdt de gelovigen voor: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petr. 5:7; vgl. Ps. 55:23). Als ons leven alleen eruit zou bestaan om te zien hoe we aan kost en kleding komen, dan zijn we precies als de ‘volken’, als de onbekeerden. Dat hun leven draait om aards bezit, aardse zekerheid enz., is te begrijpen. Ze hebben immers niets anders? Maar wij hebben een hemelse Vader, die weet wat we nodig hebben. Voor ons is iets anders belangrijker, namelijk het koninkrijk Gods. In plaats van u zeker te stellen voor een goede ouwe dag, voor eten en drinken, moet u zich zeker stellen voor een plaats in dat koninkrijk. Maar daarvoor is wedergeboorte nodig, zoals de Here Jezus Nicodemus voorhoudt. Daarvoor is nodig te zien op Hem, die als de koperen slang werd verhoogd, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Als u daarvan nog niet zeker bent, wees dan bezorgd, en zorg ‘dat u er bij komt’.