Snel zoeken:
Een anekdote van aartsbisschop Crammer

Aartsbisschop Crammer werd geboren op 2 juli 1489 in Nottinghamshire in Engeland. Hij is van veel betekenis geweest voor het doorvoeren van de reformatie in dat land. Helaas was hij niet altijd standvastig in zijn optreden, maar in grote lijnen toch wel. Toen Maria de Roomse leer weer wilde invoeren werd Crammer als ketter veroordeeld tot de brandstapel. Hij stierf als martelaar na een duidelijke belijdenis van zijn geloof te hebben afgelegd op 22 maart 1556. Van deze man werd indertijd iets heel moois gezegd en wel dat als je wilde dat hij je goed deed, je naar hem toe iets kwaads moest doen. Hij hield ervan goed te doen aan alle mensen die hij kende, maar hij was er bijzonder op uit om goed te doen aan hen die hem iets verkeerds aandeden. Bij hem was het dus niet ‘wie goed doet, goed ontmoet, maar ook wie hem kwaad deed, ontmoette iets goeds .
We kennen natuurlijk allen het gezegde:”wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”. Dat is echter geen bijbels gezegde. In de Bijbel staat het zo:”Alles dan wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten”(Mt 7:12). Het gangbare gezegde is negatief, de bijbeltekst draait de zaak om en is positief gericht.
Onze bisschop Crammer vulde de tekst als het ware nog sterker in en zei als het ware;’ als de mensen u kwaad doen, doet ze dan goed terug. Als ook wij als christenen dat in praktijk zouden brengen, zou het er onder ons heel anders toegaan dan nu vaak het geval is. Ook zou het de omgang van christenen met niet christenen heel wat soepeler doen verlopen. Doen dus!