Snel zoeken:
c Jezus Christus - 06 Het Licht

Eerste vermelding
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en
ledig en duisternis was op de afgrond/ vloed en de Geest Gods zweefde op
de wateren. En God zei: Er zij licht en er was licht.
God zag dat het licht goed was. Licht >dag ; duisternis >nacht Gn 1:3 - 5
Oorsprong duisternis? Val van Satan?

Schepping hemellichten
Op de eerste dag wordt het licht geschapen - licht in algemene zin;
Op de vierde dag worden de hemellichten gemaakt - licht gebonden aan zon.,
maan en sterren
God schept de beide grote lichten: het grootste en het kleinste (geen naam nog) Gn 1: 16

Geestelijke betekenis
Een geweldig scheppingsgebeuren. Maar ook met een geweldige geestelijke
betekenis > God is liefde en God is licht 1 Jh.1:5: 4:9
Geestelijk licht staat in contrast met duisternis .Licht brengt 'aan het licht' 2 Ko 6:14; Mt 8:12; 22:13; 25:30
Zondeval
Na zondeval is de mens in duisternis. Heeft licht nodig. God is Licht en verlicht.
De Heer is mijn licht en mijn heil Ps 27:1
Uw woord is een licht op mijn pad Ps 119:105
De persoonlijke les > “mijn licht”gekoppeld aan het evangelie

De wereld is in de duisternis - Jh.1:5
Chr. kwam, de wereld wees Hem af, bleef dus in de duisternis
Was licht niet effectief? Jawel > Elk mens wordt verlicht of belicht

Maar...toch mensen gered.
De God die gezegd heeft... (geestelijke toepassing dus) 2 Ko 4:6
“zal het licht des levens hebben” Jh.8:12
gelovigen zijn “zonen van het licht” Jh 12:35,36
voorwaarde > die in M i j g e l o o f d “ Jh 12:46
tegenstelling: “gij waart duisternis, maar nu licht in de Heer” Ef 5:8; Ko 1:13; 1 Pt 2:9

Profetie van Het Licht
God profeteert van het licht dat komen zal Het licht van de Messias, de gezalfde
des Heren. Js 9:1; 49: 6

Het getuigenis in de evangeliën
Het volk dat in duisternis gezeten is heeft een groot licht gezien Mt 4:16
Simeon: “want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het
aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid
voor uw volk Israël”. Lk 2:32
Het leven was het licht der mensen Jh 1:4
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Jh 1:9

Hij is de Schepper- de wereld is door Hem geworden
Hij was in de wereld
de wereld heeft Hem niet aangenomen

Hij had relatie met Israël -
de zijnen (Israël) hebben Hem niet aangenomen Jh 1:12

Resultaat - Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is
en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het
licht. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht Jh 319


Maar allen die Hem aangenomen hebben.......
Allen die Hem hebben aangenomen gaf Hij het recht kinderen van God te
worden Jh 1:12; 2 Ko 4:6
Nog een korte tijd is het licht onder u, geloof in het licht opdat u zonen van
het licht wordt Jh 12:35
‘Maar wie de waarheid doet komt tot het licht” Jh 3:21

Jezus Christus het licht der wereld
Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben Jh 8:12
Zolang Ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld Jh 9:5; 12:46

‘En het waarachtige licht schijnt alreeds’ 1 Jh 2:8

Wij het licht van de wereld
Les v.d. bedeling: Komst v. Chr. is te vergelijken met licht van de 4e dag.
Hij was het LICHT VAN DE WERELD toen Hij in de wereld was

Nu de Heer afwezig is zijn wij het licht van de wereld Mt 5:14
Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen Mt 5:16
Wij schijnen als hemellichten Fp 2:15

Laten we ons licht ook schijnen?