Snel zoeken:
c Islam, ontstaan, wezen, etc.

DE ISLAM: Is Allah de God van de Christenen?
Is Isa de Christus van de Schriften?
Is de Koran gelijk aan de Bijbel?

De situatie in Nederland: gastarbeiders ingehaald, later hun gezinnen. Daardoor Islam 2e godsdienst in ons land.
Moskeeën opgericht Moeten we er tegen ingaan volgens art. 36 van Ned. Gel. Bel?

ONTSTAAN, WEZEN EN ONTWIKKELING VAN DE ISLAM

Geboortegrond: Arabië ca. 600 n. Chr. Toestand: politiek, maatsch. en godsdienstig verward.
Christendom verwaterd; Hechte Joodse nederzettingen; Heidendom:360 goden, geesten, djinn. Zwarte steen (7 duim)in de Ka'ba (kubus) in Mekka vereerd. Idem: bron Zamzam. Allah hoogste, niet enige god. Er waren Hanufa (enkv. Hanif) ofwel godzoekers (Sura 22:31; 30:30; 98:5). Kenmerkende uitspraak:
‘Niet was Ibrahim een Jood en niet een Christen, maar hij was een godzoeker (hanif), een overgegevene (Moslim) en hij behoorde niet tot de genotengever (Sura 3:67).

De stichter: Mohammed: persoonsgegevens geb. ca. 570 n. Chr, op 6e j wees, opgevoed door grootvader, later door oom ; 12 j mee op karavaanreizen; in de 20 j in dienst bij Chadidja, huwt haar in
595 n. Chr >vier dochters, twee zonen *
610 n. Chr > Chadidja sterft, slaat daarna “los”, huwt meerdere (ca 11) vrouwen en houdt er twee bijvrouwen op na.

Optreden als profeet
bezoekt grot in de berg Hira. Overlegt: Abraham maar één God , profeten Musa (Mozes) en Dawud (David) tot Joden, tot Christenen ‘Isa (Jezus). Arabieren afgedwaald en niet teruggekeerd,wanneer komt er een profeet tot hen?
611 n. Chr. > aartsengel Djibril (Gabriël) houdt Moh. een zijden doek voor waarop iets geschreven staat en beveelt hem:‘Lees op in de naam van uw Heer’. Sura 96:1-5 ‘Lees op, in de naam van uw Heer, die geschapen heeft, Geschapen heeft de mens van een bloedklomp. Lees op ! En uw Heer is de eerwaardigste, Die onderwezen heeft door het schrijfriet, Onderwezen heeft de mens wat hij niet wist’.
Mohammed is ‘het zegel van de profeten’ (Sura 33:40,44).
Geen stichter van nieuwe godsdienst. De Islam (overgave) was er altijd. Abraham =Islamiet. Bij God is ‘oerboek’ Groot respect voor de volken ’met het schrift’. Sura 4:136 ‘O,gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en de Schrift, die Hij heeft nedergezonden op Zijn boodschapper en de Schrift, die Hij tevoren heeft nedergezonden. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn engelen en Zijn geschriften en Zijn boodschappers en de Laatste Dag, die is gekomen in verre dwaling’.
Breuk: eerst bidden naar Jeruzalem, later van Mekka. Dit ingesteld na afwijzing door de Joden.

Boodschap ‘Er is geen God dan Allah en Mohammed in zijn gezondene/boodschapper ’.
1 Geloof in Allah als de enige ware God.
2 Geloof in engelen als instrumenten van Gods wil.
3 Geloof in vier geinspireerde boeken:De Taura (Torah)van Musa (Mozes), de Zabur (Psalmen) van Dawud (David), het Indjil(evangelie) van ‘Isa (Jezus) en de Koran van Mohammed.
4 Geloof in 28 profeten waarvan Adam de eerste en Mohammed de laatste is
5 Geloof in het hiernamaals en in de laatste dag van opstanding en oordeel

Vijf pilaren
a Aanvaarden belijdenis (kalima of shahadâh): ‘Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn gezondene/boodschapper’,
b de ‘salât’, het verplichte gebed, vijfmaal daags > Mekka
c geven van ‘zakât’ aan Allah. kerkelijke belasting
d vasten in de maand Ramadan. (vasten begint als je een witte draad kunt onderscheiden van een zwarte (Sura 2:187)
e de hadjdj, de pelgrimstocht naar Mekka

Mohammeds optreden:
Mekka(weinig succes); in 622 naar Medina: de Hid(s)jrah of Hijra (=vlucht of afscheiding), dit is beginjaar jaartelling. Veldslagen met Mekkanen. In 628 verdrag van Hudaibiya. In 630 bestand geschonden. Mekka bezet.. In 632 de hadjdj van het afscheid.
8 juni 632 *

De kwestie van de opvolging na de dood van Mohammed
Sunnieten (‘sunna’ =gewoonte) 90% eisen voor opvolger bekwaamheid. Kaliefs
(plaatsvervanger)
Sji'ieten (sjihite= volgeling. Shi‘at=partij)10% eisen voor opvolger familieband met
Mohammed zij kennen Imams (opvolger). Verschillende stromingen Twaalvers, zeveners,enz. Uitleggers vooraf aan de wederkomst van de 12e imam, deze uitleggers zijn de ayatollah's (= ‘teken van God’).

Inrichting Moslimstaat:
Geen scheiding 'kerk' en staat. Alles gebaseerd op:1. Koran (oplezing, reciet) 2. Hadîth. (overlevering),3. Qiyâs (afgeleide regels),4. Ijmâ alg. gevoelen moslimgeleerden

Uitbreiding van de Islam:
Arabië, Noord-Afrika, Spanje . gestopt door Karel Martel( ‘hamer’) in 732 bij Poitiers;
Turkije,Balkan gestopt in 1592 Wenen. Bede uit die tijd ‘Verlos ons van de pest en van de Turken, Heer !.’ In verre Oosten: India, Pakistan zuidelijke Sovjetrepublieken, Java.

De Islamitische opleving:
terug naar de Koran:fundamentalistische beweging ; daarnaast de traditionalisten gematigd.
daarnaast diverse fanatieke groepen o.a. Moslimbroeders

De Islam getoetst
Is Allah van de Moslims dezelfde als de God van Joden en Christenen? en Hoe staat men ten opzichte van Jezus Christus. Jezus Christus niet als Zoon van God erkend dit contra
1 Jh 2:23; Jh 14: 6; 14:9) en .
Hb 1:1-3 : ‘Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht’.

Mohammed tegenover Christus als persoon
bedrijft Polygamie. Pleegt Echtscheiding > Zainab.(sura 33:36,37), Pleegt geweld! Is het de God van de Bijbel, die zo'n persoon zendt?? Zie het contrast met CHRISTUS

Mohammed tegenover Christus als profeet
leert Polygamie (4:3), staat Echtscheiding toe(2:226-232,236,237; 33:28,49; 65:1) Propageert in bepaalde gevallen Geweld (2:!90-194). Beschrijft de Gelukzaligheid in de Gaarde als aards en zinnelijk(2:25; 3:15; 18:31; 37:48,49; 44:54; 56:17-23 (wel vs. 25); 78:33!!). Kan hij een Profeet van God zijn ??

Profetieën naar maat gesneden:
dit is het geval met het veranderen van de gebedsrichting van Jeruzalem naar Mekka(2:142); eveneens met de herbouw van de Ka’ba die hij toeschrijft aan Abraham en Ismaël (2:124-129); laat Zaid scheiden van Zainab en huwt haar daarna. Hij verklaart dit als door God voorgeschreven (33:35-38). Werkt God zo?

De Koran: bronnen:1)Joodse commentaren, 2) Oude Testament, 3) Nieuwe Testament, 4) Christelijke overleveringen en 5) Arabisch heidense overlevering. Vertekening door a. onkunde; b. fantasie; c. wishfull thinking’; d. welbewuste verandering. Is Allah v. d. Koran dan God v. d. Bijbel? Is dat van God?

Allah: heeft geen naam! (ctr. JHWH). 99 namen zijn omschrijvingen.
maar geen LIEFDE- LICHT. Eén God.....maar onkenbaar, geen omgang. Zie contrast:
“Hoor, Israël! de HERE onze God is een enig HERE”. daarna “Zo zult gij de HERE uw God, liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen’ (Dt 6:4,5)

Allah heeft geen Zoon,en is geen Vader.
Sura 4:48: Allah vergeeft niet, dat Hem genoten terzijde gesteld worden, maar vergeeft wat daar buiten valt aan wie Hij wil.
Sura 5:72 :Maar wie Allah genoten terzijde stelt, die heeft ontzaglijke zonde bedacht’
Sura 112:2,3:Allah, de Eeuwige. Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt’.
Sura 5:116 En toen Allah zeide: ‘O Isa, zoon van Marjam, hebt gij gezegd tot de mensen: Neemt U mij en mijn moeder tot goden, buiten Allah? Hij zeide: Geprezen zijt Gij! Niet is het aan mij, dat ik iets zeg, waartoe ik geen wezenlijk recht heb; indien ik het gezegd had, dan zoudt Gij het weten; Gij weet wat in mijn ziel is, maar ik weet niet wat in uw ziel is; Gij zijt de kenner der verborgenheden’.
Sura 4:171: lieden van de Schrift, overschrijdt niet de grenzen in uw godsdienst en zegt niets anders over Allah dan het wezenlijke. Immers de Masih, ‘Isä zoon van Marjam is slechts boodschapper van Allah en Zijn Woord, hetwelk Hij geworpen heeft op Marjam, en een Geest van Hem. Geloof dan in Allah en Zijn boodschapper. En zegt niet: Drie. Houdt daarmee op; dat is beter voor u. Immers Allah is een enig god; vèr is het van Zijn lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen is en wat op de aarde is. En Allah is voldoende als zaakbezorger’.
Sura 5:72 Ongelovig waren zij, die zeiden: Allah is één van de drie-Maar geen god is er dan een Enig God’.

Zie het contrast met de Bijbel: Ps 2:7; Sp 30:4b;Mt 17:5b; Elohim is meervoudsvorm; ‘ons’
Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God’ (Jh 20:17b).
Vergelijk het ‘Abba, Vader’ van Mk 14:36 met Rm 8:16; Gl 4:5,6

De verhevenheid en onkenbaarheid van Allah
Hierover spreken Sura 59:22; En Sura 112.; Sura 72:26 .
Zie het verschil met vgl Js 44:8,24; 45:4,6,18,22; 47:8,10; 64:4 > gelovigen staan in betrekking ‘tot God:Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In de hoge en in het heilige woon Ik‘, maar dan volgt er direct op ‘en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest van de nederigen en het hart van de verbrijzelden te doen opleven’ ( Js 57:15).

Allah regeert absoluut:
Dit wordt geleerd in Sura. 5:40; 3:27;154; 2: 253, 272; 4:143;17:54)
De God van de Bijbel daarentegen gaat met de mens een gesprek aan (Js 1:18), reageert op zijn gedrag (Achab).

Allah van de Koran is niet de God van de Bijbel

Mohammed over Jezus:
Geen pré-existentie- ctr. Ps. 40:7-9; Micha 5:1; Joh. 1:1. Wel maagdelijke geboorte, werking van de Geest (Sura 19:19-27 ; zie ook 3:47;21:91). Deed wonderen., Hij sprak al in wieg (Sura 3:46; 5:110; 19:27-33), Hij maakt vogels van klei en liet ze vliegen (Sura 3:49; 5:110).
Deze wonderen houden geen verband met zijn prediking zoals we dat in de Bijbel vinden

Niet gekruisigd: (Sura . 4:15-159, vgl. 3:55). Wel gedood ( Sura 3:55 : 5:117).
Contra: (Mt 16:21;17:22,23; 20:18,19,vgl. vs 28; Jh 3:14-16). en (Mt 16:21;17:22,23; 20:18,19, vgl. vs 28; Jh 3:14-16).

‘Isä van de Koran is beslist de Jezus Christus van de Bijbel niet

Mohammed en het evangelie:
geen besef totale verlorenheid van de mens. Wettische godsdienst. Goede daden verzoenen de slechte Rechtvaardigheid? Ieder kind wordt in feite als Moslim geboren, door de opvoeding als Christen, Jood of heiden wijkt men daarvan af.

Mohammeds leer is het evangelie van de Bijbel niet.