Snel zoeken:
c Vrederijk... hoe gaat het er toe?

Openbaringen 
Schriftgedeelten: Op 20:1-6; 21:9-11;22-27

Wat gaat aan het vrederijk vooraf?
de verschijning van Jezus Christus, waarbij 1e Beest en valse profeet in
de vuurpoel worden geworpen en Op 19: 20
hun legers vernietigd en soldaten gedood worden en Op 19: 21
Satan wordt (1) gebonden, (2) in de afgrond geworpen, (3) die gesloten
wordt en (4)verzegeld, daarbij vindt plaats: Op 20:3
het oordeel van de levenden, of wel de volken Mt 25:31-46
let op er zijn drie groepen te weten schapen, bokken, deze mijn broeders

Kenmerken van het vrederijk
- Alles onder ťťn hoofd samengebracht Ef 1:9,10; vgl Hb 2:8,9
- Christus regeert met Zijn Gemeente en allen die aan de eerste
opstanding deel hebben Ef.1:22,23; 1 Ko 6:2,3;
2 Tm 2:12;Op 3:21; 20:4 Hij is Koning der Koningen en Heer der Heren. Op 1:5;19:16)

- de bruiloft van het Lam vindt plaats Op 19:7, 21:9 v.v.
- de Bruid, de vrouw van het Lam heeft zich klaargemaakt Op 19: 8
Ze is verbonden of wordt gelijkgesteld met :

De stad
de heilige stad Jeruzalem die uit de hemel neerdaalt Op 21:10
als bijzonderheden van de stad wordt het volgende aangegeven:

a. gelegen op een grote hoge berg Verhevenheid vs.10,vgl. Js.2:2; Ez.40:2
b. een heilige stad Uniek in Regering en Getuigenis vs.10,vgl. Ez 40:2
c. lichtglans als jaspis Heerlijkheid vs.11, 23
d. grote muur Veiligheid, Heiligheid vs.12, Js 26:1; 60:18;
Za 2:5
e. 12 poorten, 12 engelen Regering
f. namen 12 stammen IsraŽl aards deel vgl. Ez 48:30-34
9. 12 fundamenten Vaste grondslag vgl. Hb 11:10
h. namen apostelen Plaats van de Gemeente vgl. Ef 2:20)
g. maten 12000 st. Zuiver bepaald vs. 15-17,vgl. Ez 40:3v.
gouden rietstok Volkomen rechtvaardiging Ez 40:5
vierkant Volkomen uitgebalanceerd
maat van mens, van engel Goddelijke maatstaf
h. muur, jaspis, goud , glas, edelgesteente Goddelijke heerlijkheid in
Zijn volk Ex 28:17-21
i. geen tempel Geen bemiddelende dienst vs 22
j. geen zon en maan Direkte, goddelijke verlichting vs. 23,vgl Js 60:19)
k. volken in haar licht Lichtbron voor de volken vs. 24, Js 60:3;2 Ko 4:4-6
l. koningen brengen heerlijkheid Erkenning van positie vs. 24, 26,vgl. Js 60: 5,9,11
m. poorten overdag open Volledige controle vs. 25, vgl. Js 60:11)
n. niets onreins Absolute heiligheid vs 27
o. rivier van levenswater Christus Geen dorst Op 22:1
boom van het leven Christus Dood machteloos vs 2
bladeren Geen ziekte, verderf vs 2
p. geen vervloeking Contra zondeval,vloek vs 3
q. troon v God en Lam Directe Godsregering via
Nw Jeruzalem vs 3; Op 6:16
r. slaven Geen dienstknechten van zonde,
absolute gehoorzaamheid vs 3,4
s. zijn aangezicht zien Dienen in Zijn tegenwoordigheid vs 4; Op 8:2; Es 1:10,14;
Ex 24:11; 33:11~20;
1 Ko 10:8;17:1;18:25; Dn 1:19;Lk 1:19)

t. Zijn naam op voorhoofd. Gekend door God vs 4; ctr. Op 13:16

Kortom: onvoorstelbaar - wat geen oog heeft gezien
onvertelbaar - wat geen oor heeft gehoord
onbedenkbaar - wat in geen mensenhart is opgekomen 1 Ko 2:9; Js 64:4


Wat er op volgt
- satan losgelaten, laatste opstand, Satan in poel des vuurs 20:7-10
- oordeel v.d. doden- Grote, witte troon 20:11-15
- nieuwe hemel en nieuwe aarde 21: 1-9