Snel zoeken:
c Als een dief in de nacht

Schriftgedeelten: 1 Th 5:2, 4;2
a. Vers 1 grijpt terug op 4:13,14. Verzen > 4:16-18 vormen een tussenzin.
Het gaat om de uiteindelijke heerschappij in het koninkrijk van Jezus
Christus
b. Tijden en gelegenheden:
tijden ( chronos)-tijdsduur
gelegenheden (kairos)-tijden gekenmerkt door bepaalde
gebeurtenissen.
zeg: tijdspunten; tijdruimte: zie Mt 8:29; 13:30;24:45; Rm 5:6
tijdstip onbepaald:
- Rede op de Olijfberg ziet op de verschijning van de Heer Mt 24:3,36
- idem in Lk 21:7
- hierop slaat ook de vraag van de discipelen >herstel koninkrijk voor
Israël Hd 1:7
c. Zelfs de Zoon weet het tijdstip niet--als slaaf op aarde Mk 13:32; Jh
15:15, wel gaan er tekenen aan vooraf: begin der weeën; gruwel der
verwoesting; teken van de Zoon des Mensen Mt 24: 6-8
d. Dag des Heren- als dief in de nacht: Pt 3:10; Op 3:3; 16:15

Kenmerken dag des Heren:
gericht tegen al wat hoogmoedig en trots is Js 2:12
dag van verwoesting van de Almachtige Js 13:6
dag van wraak op de tegenstanders Jr 46:10
geen muur opgetrokken door de profeten, dag van wolken; uur v. d.
volken Ez. 13:5; 30:3
dag als een verwoesting van de Almachtige Jl 1:15
dag van duisternis en van donkerheid Jl 2:1
geduchte dag Wie zal hem, verdragen Jl 2:11
zon > duisternis; maan >bloed. Grote en geduchte dag; redding voor hen
die de naam des Heren aanroepen Jl 2: 31
dag des Heren in het dal der beslissing Jl 3:14
wee hun die naar die dag verlangen Am 5:18-20
dag is nabij over alle volken; het koningschap is aan de Here Ob :15,.21
dag met een offermaal ; dag van verbolgenheid, benauwdheid Zf
1:7,14,15;
dag van toorn Zf 2:2, 3
inname Jeruzalem Za 14:1 Ml 4:1, 5

A l s e e n d i e f
dus waakzaam zijn > de heer des huizes zou gewaakt hebben Mt
24:42,43
die dag komt .op een uur dat u het niet vermoedt Lk 12:39
Dag des Heren komt als een dief waarbij de elementen vergaan 2 Pt
3:10; Hd. 2:20; 1 Th. 5:2;2 Th. 2:2
Als u niet waakt zal Ik komen als een dief; Op 3:3
Van de Grote dag van God, de Almachtige geldt: Zie ik kom als een dief
Op 16:14,15

e. Gelovigen nu hebben een andere verwachting “Uw hart worde niet
ontroerd” Jh 14:1-3.
Het onderwijs over de Dag des Heren was de Thessalonikers bekend.
Het stond in de profeten en geeft aan> oordeel volken en afvalligen,
herstel van Israël.
De dag des Heren overlapt hele 1000j. rijk.
Daarvoor dus geen nieuwe openbaringen, zoals voor ons in > 1 Ko
15:51 vv; 1 Th 4:15

f. Twee opvattingen:
1 Heer kan voor ons komen als dief-maar overvalt ons niet als we
waakzaam zijn.
2 Heer komt nooit voor zijn gemeente als een dief - wel voor het
naamchristendom:
‘Wanneer zij zullen zeggen’ 1 Th 5: 3
‘u bent niet van de duisternis’ 1 Th 5: 4
'de gelovigen van nu zijn niet bestemd tot toorn, maar tot behoud’ 1 Th
5: 9

g. hetzij wij slapen kan betekenen:
1) letterlijk slapen,
2) geestelijk slapen
3) ontslapen zijn