Snel zoeken:
c Berg van de verheerlijking

Een illustratie van het komende koninkrijk ?

Komt er een koninkrijk?
Twee meningen:
a. We leven n u in de tijd van het koninkrijk van Jezus Christus. Mt 28:28
De ontslapenen heersen nu met Christus.
b. Het koninkrijk moet nog k o m e n: zie O.T. profetieën; div. N.T. teksten;
vooral Op 20:1-6

Contra a
1) O.T. profetieën zijn niet op de kerk nu of op de eeuwige toestand toe te
passen, ze zijn te gedetailleerd: Js 2:2-5; 9:1-6; 11:1-16; Jr 33:6-26;
Za14:8-21
Nemen wat er staat > Niet te kort doen aan Gods Woord!
2) zie de navolgende teksten Mt 19:27-29;Lk 22:27-30 Het koninkrijk nu
? Nu de tijd van het verborgen K’krijk Mt 13:34,35 K’rijk komt pas als
de koning terugkomt > Lk 19:11-17
3) a. plaats van regering > Op 20:1-6, na 19: 19-21
b. inhoud sluit aan bij voorafgaande beschrijvingen
c. Satan is dan viervoudig gebonden en opgesloten,nu gaat hij nog
rond als een brullende Leeuw >1 Pt 5: 8, 9
d. Christus wacht nog; Hij regeert niet met zielen, met gestorvenen
4) beslissende tekst is > Op 3:21
(N.B.Dr Greijdanus stelt dat die troon de troon Gods is. Maar Christus
zit nu in de troon van de Vader, maar straks op zijn eigen troon).
Alles spreekt dus voor mening b

Het gebeuren op de berg van de verheerlijking is een illustratie van de verheerlijking van Christus. De uitspraak van Mt 19:28; Mk 8:38 en 9:1; Lk 9:26 en 9:28 wordt realiteit in de verheerlijking waar de drie discipelen getuige van zijn. Er is een nauwe samenhang Zie ook de verklaring van Petrus in > 2 Pt1:16-21 met het oog op > waar blijft belofte van zijn komst? 2 Pt 3:4. We hebben het profetisch woord vaster of bevestigd. Dat spreekt namelijk van het koninkrijk

Wat gebeurde er
- Christus: gedaante veranderd >gelaat als de zon-; Rm 12:2; 2 Ko
3:18), vgl. Hd 26:13. Verschijning aan Paulus. Hier toekomst: Ml 4:7.
vgl. Ps 19:6; Mt 24:30.
Voor ons komt de Heer als de morgenster 2 Pt 1:19; Op 2:28; 22:16)
- Mozes en Elia: wet en profeten--spreken over zijn uitgang. Zijn beeld
van ontslapenen-opgenomen heiligen>Jh. 14:1-3;1 Th. 4:15-18
- Drie Discipelen: kunnen gezien worden als type van overblijfsel van
Israël Ez 37:21-27
(goed dat wij hier zijn., nee dat Christus er is...gedachten van het vlees;
drie tenten---geen lijden, hetzelfde als: ‘dit zal u geenszins
geschieden’, Mt. 16: 22
Let op het getuigenis van de Vader !
- Volk beneden? Kan zien op de volken in het koninkrijk na vestiging Js
11:10-12

Onze houding

Wakker zijn, niet met slaap bevangen (zoals de discipelen in Gethsémané) Lk 9:32