Snel zoeken:
c Zeven gemeenten van openbaringen 2 en 3

Openbaringen 2
DE ZEVEN GEMEENTEN VAN OPENBARING 2 EN 3

1 Getal 7 ziet op volmaaktheid, zie 7 feesten Lv 23; 7
denk aan 7 gelijkenissen Mt 13
zo ook 7 brieven Op 2 en 3
N.B. In boek Openbaring heel veel zeventallen

Openb. 2 en 3 hebben een profetische strekking

2 Wat is de zin van de 7 brieven?
A Gericht aan zeven toenmalige gemeenten en op hen van toepassing. Hoe is hun situatie?
Efeze : (luststad of toegelaten) de eerste liefde verlaten
Smyrna: (mirre) ondergaat verdrukking
Pergamus: (burcht) leer van Bileam en van de Nicolaieten
Thyatire (offerpoort) vrouw Izebel > hoererij; afgoderij
Sardis: (ontvluchte, rest, vreugdezang) naam van te leven, maar is dood
Filadelfia: (broederliefde) woord van volharding bewaard
Laodicea: (volksgericht) lauwheid, zelfvoldaanheid

B Vrije persoonlijke toepassing:
Heb ‘ik’ de eerste liefde verlaten ? Bekeer je dan
Ben ik in een periode van lijden ? Laat je door de Heer bemoedigen
Is er in mijn leven vermenging met de wereld? Bekeer je dan
Ben ik verbonden met hoererij en afgoderij? Bekeer je dan
Heet ik een christen, maar ben ik innerlijk dood? Bekeer je dan
Houd ik Gods Woord vast en verwacht ik de Heer? Blijf naar Hem uitzien
Ben ik lauw en geestelijk hoogmoedig op mijn kennis? Bekeer je dan

C Van toepassing op gemeenten in de loop der tijden, in verschillende streken
Efeze > jonge gemeente waar het liefdesvuur is afgezwakt?
Smyrna > kerk in China bijv.
Pergamus > verwereldlijkte gemeenten die steunen op de staatsmacht
Thyatire > gemeenten waar valse profetie bedreven wordt en hoererij heerst
Sardis > dode orthodoxe gemeenten
Filadelfia > gemeenten die vasthouden aan het woord en de Heer verwachten
Laodicea > zelfvoldane, lauwe gemeenten

D Diepste zin: een profetische kerkgeschiedenis
Efeze kerk in de na-apostolische tijd
Smyrna kerk in de tijd van de christenvervolgingen in het Rom. Rijk
Pergamus de vroeg-katholieke (roomse) kerk
Thyatire de middeleeuwse roomse kerk
Sardis het vervallen protestantisme met dode orthodoxie van na de Reformatie
Filadelfia de kringen van het reveil
Laodicea eigengereide kerken en lauwe kringen in de eindtijd van het christendom

3 Bewijs van het profetisch karakter zoals onder D geschilderd
a. 1:3 hele boek wordt profetie genoemd, dus ook hfst 2+3
b. 1:11 elke brief is één met hele boek en daarmee naar elke zeven gemeente gezonden
c. Er waren meer dan 7 gemeenten in Klein Azië, dus bewuste keus
een Geest voorgesteld door 7 geesten, zo ene Kerk door 7 kerken
d. Indeling in 1:19. ‘War gij gezien hebt’ hfst. 1 Christus t.m.v. kandelaren
‘Wat is’ ziet op hfst 2+3 Brieven aan de gemeenten
‘ Wat na dezen geschieden zal : Hfst. 4-22:5 Let vooral op 4:1
e. identieke opbouw v.d. brieven. Er zit ‘systeem in
f. morele volgorde : hoofdlijn : 1e liefde verlaten.....lauw geworden
g. sprake van de komst van de Heer in de diverse brieven
h. na hoofdstuk 4 gemeente niet genoemd; op aarde 2 -voudig getuigenis:
144.000 uit Israël en grote schare uit de volken, zie hfst 7
i . na opname op aarde > het Grote Babylon = afvallige rest van de kerk
j. 24 oudsten in de hemel: vertegenwoordigers van opgenomen heiligen
k. in de kerkgeschiedenis is de profetische geschiedenis na te trekken.

4 Beloningen voor de “overwinnaars” aan het eind van elke brief
2: 7 te eten geven van de boom des levens in het paradijs van God
2:11 geen schade lijden van de tweede dood
2:17 te eten van verborgen manna; witte keursteen met nieuwe naam
2:27 macht over de volken> ijzeren staf; morgenster
3: 5 witte klederen; niet uitgewist uit boek des levens
3:12 pilaar in de tempel; diverse namen
3:21 met Mij in mijn troon, zoals Ik heb overwonnen en met mijn Vader zit in zijn troon