Snel zoeken:
c Koninkrijk Gods en Koninkrijken van de mensen

Begrip koninkrijk wat houdt het in?,
dat er een koning, een heerser is, die heerschappij voert over een bepaald
gebied waarvan de bewoners zijn onderdanen zijn. Het begrip Ďheerschappij
voerení vinden we al vermeld in Gn 1:16 en 26.
In het begin alles in de juiste, rechte verhouding-verticaal en horizontaal.
Er heerste 'gerechtigheid'. Gn 1 en 2

Zondeval tast verhouding met God aan en de verhouding met medemens.
De zondeval is een ontwrichting. Nu wordt heersen ook richten. Rechter der
ganse aarde Gn 18:25; Ps 9:5
Na zondvloed gezag (?) doodstraf

Eerste vermelding
Voor het eerst is over een koninkrijk sprake in > Gn.10:10.
Nimrod was een geweldig jager. Hij breidt zijn macht uit. Heerser betekent
tevens rechter. Werd niet gericht in gerechtigheid. In Abrahams nageslacht
vinden we 12 koningen als nakomelingen van IsmaŽl - denk ook aan Edom Gn 17:20; Gn 36:31-39

Koningschap voor IsraŽl
Ook onder IsraŽl, het volk van God, wordt het koningschap (voorzegd+gevestigd) Gn 17:6
In aanvang koning zoals de andere volken-onafhankelijkheid. Saul eerst nederig
later ongehoorzaam en hoogmoedig. David-herder, koning en rechter 2 Sm 8:15;Dt 17:14-20
Drie redenen voor het vragen om een koning
- zonen van SamuŽl deugen niet; 1 Sm 8:1-5
- onafhankelijkheid nu een koning en een staand leger; 1 Sm 8:19, 20 - het optrekken van Nahas 1 Sm 12:12

Falen van het koningschap
Het koningschap in IsraŽl heeft jammerlijk gefaald. Nu wordt het gezag in handen
gelegd van de koningen van de volken Vier wereldrijken zullen optreden en daarna
zal het koninkrijk van de Zoon des Mensen worden opgericht. Dat koninkrijk is
door Johannes de Doper aangekondigd 1) als nabij; 2) het heeft tijdelijk een
andere, verborgen vorm gekregen in deze tijd. Mt 5 13:11,35
3) Eenmaal echter zal het eeuwig koninkrijk opgericht worden Dan. 2: 44; 7:13,14, 27 Dan zal er geregeerd worden in gerechtigheid Js 32:1-8; 33:5,6; 56:1; Js 59:4,16,17; Js 61:11

Het verschil tussen de koninkrijken van de mensen en het koninkrijk van God.
1. Het onderwerpen van de aarde en het heersen over de levende wezens was
bedoeld als taak van de mens in afhankelijkheid van en tot eer van God Gn 1:28
De mens regeerde echter los van God, tot eigen eer en buitte de aarde uit
2. Het rijk van Nimrod verschilde van het rijk van Saul in het begin >
nederigheid
3. De vier opvolgende wereldrijken zijn uit op machtsuitbreiding en eigen eer.
Ze zijn slechts tijdelijk, de een volgt de ander op. Gekenmerkt door willekeur.
Het koninkrijk van de zoon des Mensen is blijvend en wordt gekenmerkt door
gerechtigheid Dn 2 en 7
4.Het kenmerk van het koninkrijk Gods in deze tijd wordt gekenmerkt door
rechtvaardigheid; vrede en blijdschap in de Heilige Geest Rm 14:17,18


LATEN WE ER NAAR STREVEN DIT IN PRAKTIJK TE BRENGEN !!