Snel zoeken:
c Toekomst: Komt Jezus Christus spoedig of pas later

Eerste “komst” van Jezus
De eerste komst van jezus Christus ofwel zijn komst “in het vlees” vond 2000
jaar gelden plaats, maar was al zeker 4000 jaar daarvoor als belofte aan .Eva
gegeven.
Ondanks de lange tijd die was verlopen waren er gelovigen die Hem verwachtten
te weten Simeon; Anna > Lk 2:25,38
Jozef van Arimathea verwachtte het K.rijk Gods Mt 15:43
De Schepping verwacht - Rm 8:19 vv.

Wat was het doel van zijn komst? Zijn volk verlossen van hun zonden, Mt 1:21
het te bevrijden van de overheersing door de volken en zijn koninkrijk op te
richten. Deze laatste twee punten zijn nog steeds toekomstmuziek

Kunnen we Hem terug verwachten?
Is de verwachting van de terugkeer van Jezus Christus geen hersenschim?
Nee, zeker niet want Hij heeft het Zelf beloofd. Jh 14:1-3; 1 Th 4:15-18. (Zijn terugkeer voor de Zijnen)
Hij heeft het aangekondigd: MT 24:30; Op 19:11 (Wereld, Joodse Volk)

Kunnen we Hem spoedig verwachten?..
Dat heeft Hij meer dan één keer betuigd Op 3:11;22:7,12,20 en 2:16

Tijd is nabij
Zijn er aanwijzingen dat het niet lang meer zal duren? Ons is geen tijd voorzegd
en alle pogingen om de tijd van zijn komst te berekenen zijn gedoemd te falen
Toch zijn er bepaalde ontwikkelingen die richtinggevend zijn, zoals :
a. Israël teruggekeerd in het land. Vroeger voor onmogelijk verklaard
Volken rondom Israël (die volgens de Bijbel een rol zullen spelen) zijn herleefd
b. Verenigd Europa > het vierde beest > het hersteld Rom. Rijk. (rit naar
Oostenrijk > geen controle. Europese munt!!
c Wereldraad van Kerken >> Rol Roomskatholieke Kerk > de Grote Hoer Op 17 en 18
d. De afval in de christenheid > immoraliteit abortus, euthanasie 2 Tm 3:1-5

Behoren we hem te verwachten?
We hebben de opdracht om Hem te verwachten, want we zijn bekeerd om de
levende God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten 1 Th 1:9,10
Zie ook Fp 3:20,21; Tt 2:13;
1 Kor.1:7; Gl 5:5;
Hb 9:28; 2 Pt 3:12; Jd:11
Wat moeten we doen tijdens het wachten?
Drijf handel totdat Ik kom -werk! Lk 19:13
Verkondig Zijn dood totdat Hij komt-eert Hem 1 Ko 11:26
Wat u hebt houdt dat vast totdat Ik kom Op 2:25
Zorg voor hen die zorg nodig hebben Lk 10: 35
Andere indeling:
- werk Mt 24:46; 25:14
- waak Mt 24:42; Mk 13:34.
- bidt Mk 13:33.

Verwachten wij Hem?
Dat is het kenmerk van hoop Rm 8:25
Denk aan gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden Mt 25: 1-13
Dat is het geval als hij ons alles waard is.

Ten dage dat hij hem niet verwacht.
Anders komt Hij op een dag dat je Hem niet verwacht Mt 24:44,50; Lk 12:46
Er is een verschil tussen onverwacht of onverwachts
Omwenteling Oost-Europa onverwacht. Een couppoging is onverwachts.
Feit niet onzeker-tijd wel.

Zijn we gereed? Slapen is een ding, niet gereed zijn een ander Mt 25:10

Zie Ik kom spoedig
Dat is s al bijna 2000 j geleden gezegd > dat is precies de taal van ongeloof 2 Pt 3:4
Antwoord v.d. Schrift:één dag bij de Here als 1000 jaar 2 Pt 3:8
Vaak verkeerd uitgelegd: zegt niets van tijdsduur, maar van tijdswaardering Ps 90:4; Gn 29: 20
Wanneer sprak Christus over zijn terugkeer?: eergisteren


VERWACHTEN WIJ HEM??