Snel zoeken:
c Totdat Hij komt

TOTDAT HIJ KOMT

Vier teksten
Er zijn tenminste vier teksten waarin een uitspraak voorkomt als
“totdat Hij komt” en die direct of indirect wijzen op de wederkomst van
Jezus Christus en onze verantwoordelijkheid. Het zijn:

- “Doet handel totdat ik kom” Lk 19:13,14
- “Verkondig de dood van de Heer totdat Hij komt” 1 Ko 11:26
- “Verzorg hem totdat Ik kom” Lk 10:35
- “ Houdt dat wat ge hebt vast, totdat Ik kom’ Op 2:25

Deze teksten zijn al wel eens ter sprake gekomen, maar ze worden in dit
schema iets uitvoeriger behandeld


DOET HANDEL TOTDAT IK KOM
1. Christenen mogen geen leeglopers zijn. Ze moeten voor “eten: werken Sp 6:6-11; 30:25;
2 Th 3:10-13
2. Dit geldt ook in geestelijk opzicht - ze behoren te getuigen door woord en
daad.

3. Het behoud is een kwestie van genade - de beloning hangt af van het werk 1 Ko 3:11-15

4. De les van twee gelijkenissen:

Mattheüs 25: 14-30 Lukas 19:11-27

-5,2,1 talent-verschil in gaven - 10 slaven elk 1 pond-geen verschil
-naar ieders bekwaamheid - van verschil in bekwaamheid geen sprake
-vijf erbij. 2 erbij 100% winst -1 0 pond erbij; 5 pond erbij
- goede en getrouwe slaaf - goede slaaf: wees heer over tien steden
over veel zal ik je zetten wees heer over vijf steden
- ga in de vreugde van je heer
geen verschil in beloning wel verschil in beloning

5. Slaaf van één talent in beide gelijkenissen .
ik wist......hard mens ik was bang.....u bent een streng mens
maait waar u niet gezaaid hebt neemt waar u niet hebt weggelegd
u zamelt in waar niet uit gestrooid maait waar u niet gezaaid hebt
verborgen in de grond in zweetdoek weggelegd
(zweetdoek verkeerd gebruikt)
zie hier hebt u het uwe kijk uw pond
de heer heeft wel gezaaid de heer heeft wel gezaaid
Boze en luie slaaf Boze slaaf
had geld naar de bankiers moeten had geld aan de bank moeten geven
brengen
buitenste duisternis>geween en neem het pond van hem af
tandengeknars

6. Betekenis voor ons: De Heer kijkt niet naar de aard van het werk, maar naar
de trouw waarmee voor Hem gewerkt werd.


VERKONDIG DE DOOD VAN DE HEER TOTDAT HIJ KOMT

1. Wat houdt het avondmaal niet in? Niet een gewone maaltijd. 1 Ko 11:20-22, 27-34. Wel een maaltijd. Geen genademiddel..hoewel we gezegend worden.

2. Wat is het dan wel? Een symbolisch gedachtenismaal
a. Brood is de gemeenschap van het lichaam (lichamelijk bestaan) van
Christus; (we hebben een gemeenschap gekenmerkt door het lichaam
van Christus); wijn stelt voor de gemeenschap van het bloed van Christus.
(we hebben een gemeenschap die gekenmerkt wordt door het bloed van
Christus) 1 Ko 10:16
Andere gemeenschap dan die in de heidense cultus.

b. Brood stelt ook het ene lichaam, de Gemeente, voor 1 Ko 10:17

3. Wat is het doel? Tot versterking van ons geloof? Nee: Doe dit tot mijn
gedachtenis. Het gaat om de Heer Waar denken we aan? Alleen lijden, dood?
We verkondigen wel zijn dood, maar er staat: Doe dit tot mijn gedachtenis.
Dus gedachtig aan Hem in al Zijn facetten.

4. Voor wie bestemd? Voor gelovigen, die de betekenis verstaan: verstandigen 1 Ko 10:15
die de zin ervan onderscheiden: 1 Ko 11: 20, 27-29.

5. Met wie vieren we het? In principe met alle gelovigen, leden van het ene
Lichaam. We vergaderen o.a. op de grondslag van het ene lichaam...........
Maar er is ook de waarheid van het Huis van God. Dus tucht over hen die
immoreel wandelen of dwaalleer koesteren 1 Ko 5; 2 Jh:9

6. Wanneer...in het begin deed men het dagelijks >> Hd 2:46 Later is er sprake van broodbreken (dat is een term voor avondmaal vieren)
op de eerste dag van de week Hd 20:7
We doen het nooit te vaak, want er staat: “zo dikwijls” en dat is wat anders
dan “wanneer je het eens een keer doet”.

7. Voorwaarde voor deelname?
a een gelovige zijn
b zonder boze wandel ; zonder boze leer 1 Ko 5; 2 Jh.:9)
c geen omgang met bozen (als bedoeld in b), waardoor men gemeenschap
heeft met hun zonden of boze werken.
8. Totdat Ik kom. Dus de eeuwen door tot de komst van Jezus Christus


VERZORG HEM TOTDAT IK KOM
1. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan houdt een praktische les voor
ons in, maar we mogen achter de Samaritaan zeker onze Heer zien
2. De Samaritaan geeft de waard geld en zegt dat hij bij zijn terugkeer eventueel
bij zal betalen. De waard verzorgt de man. Kennen wij ook zorg voor hen
die zorg nodig hebben
3. Een gelovige Chinees beeldde deze gelijkenis uit door de man een plaats te
geven buiten de herberg waar hij leunde tegen de muur met zijn hand boven
zijn ogen als uitkijkend naar de terugkeer van zijn weldoener. Prachtig !!

HOUDT DAT VAST TOTDAT IK KOM
1. Wat je niet hebt kun je niet vasthouden of bewaren. Laat je dus veel geven
of verzamel veel uit het Woord van God.
2. Bewaren betekent niet nutteloos in een kast opbergen, maar vasthouden in
je hart en er wat mee doen. Er rekening mee houden Lk 2:51