Snel zoeken:
c Verenigd Europa... verenigde kerken

Verenigd Europa
1. Er was eens een verenigd Europa’, te weten t.t.v het Romeinse Rijk
Denk aan de volkstelling onder keizer Augustus..geboorte van Jezus Christus Luk.2:1...

2. Het Romeinse rijk was het laatste van de vier wereldrijken van > Dn 2 en 7
Wat is er mee gebeurd?...in brokken uiteen gevallen (476 westen; 1453 oosten)

3. Streven naar éénwording in naoorlogse jaren: Kolen-en Staalgemeenschap;
Navo, EG. Economische maar vooral ook politieke belangen. Nu 40 j. later:
EU. parlement, één munt de euro

4. Heeft dat iets met de bijbel te maken?
Het beeld dat Nebucadnezar ziet wordt geslagen aan de voeten Dn 2
a. sommigen zien in de steen Christus bij zijn 1e komst of het christendom,
dat het heidendom verslagen heeft.
b. Anderen zien in de komst van de steen: Christus bij zijn 2e komst
waarbij hij de wereldmachten (vage term) zal te niet doen
c. Weer anderen zie in de steen ook Christus bij zijn 2e komst maar zien
in het vierde rijk een wereldrijk dat in feite het hersteld Rom. Rijk is.
Geen vage uitdrukking dus

5. Er is een uitspraak aangaande het beest die dit verduidelijkt, namelijk
“het had een dodelijke wond”, “Het beest dat was, niet is en zijn zal”, Op 13: 3,12, 14; 17: 8


Verenigde Kerken
1. Er was eens één Kerk en die werd o.a. voorgesteld door een Huis ,
waarvan Christus zei: “Ik zal mijn gemeente bouwen”. .Mt 16:18
Zie ook de uitspraak: “huisgenoten van God opgebouwd op het fundament
van apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf de hoeksteen is”....... Ef. 2:21,22
als ook de uitspraak: “tot Wie u komt, tot een levende steen...en u wordt zelf
als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom
om geestelijke offeranden te offeren”. In deze teksten wordt de kerk gezien ,
als een huis dat door God of Jezus Christus gebouwd wordt 1 Pt 2:4,5

2. Er is ook een ander aspect. De gemeente als huis wordt gebouwd door
mensen. Paulus zegt “als een wijs bouwmeester heb ik het fundament
gelegd ...ziet toe hoe u hierop bouwt” 1 Ko 3:9
Het huis zoals God het bouwt is volmaakt, maar in de handen van
mensen kunnen er verkeerde elementen gebruikt worden.

3. Daardoor is er verdeeldheid ontstaan. Kwaad in leer en wandel drong erin.
Er werd geen of veel te weinig tucht uitgeoefend
Menselijke regels werden ingevoerd >..kerkstructuur, geestelijke stand, enz.
Strijd over verschillen in ondergeschikte punten...doop, zwaarte van de preek

4. Men voelde een drang tot vereniging. Niet een vereniging van gelovigen,
maar een vereniging van kerkgenootschappen. Zo ontstond de
Wereldraad, de Raad v Kerken. SOW en dergelijke
Chr. bidt voor de eenheid van gelovigen Jh 17

5 Waar loop het op uit? Op het groter Babylon, de afvallige kerk die een
hoer genoemd wordt en dat duidt op een ontrouw getuigenis Op 17

6 We zien in het boek de Openbaring dat de vrouw op het beest zit, deze
combinatie treffen we ook aan in het verleden toen de kerk zich
staatsmacht toeëigende. Het feit dat het Vaticaan ligt in de
Vaticaanstad is daar nog een herinnering aan.

Verenigd Europa en verenigde kerken is een onbijbelse combinatie !!