Snel zoeken:
c Echtscheiding... wat God samengevoegd heeft...

1. Het huwelijk is een instelling van God Zie drie elementen volgens Gn 2:24:
a. Vader en moeder verlaten (als gezin);
b. zijn vrouw aanhangen (nieuw gezin vormen);
c. die twee zullen tot één vlees zijn (vormen eenheid zowel geestelijk als
lichamelijk).
Het hebben van seks schept op zichzelf nog geen huwelijksverhouding
(zie onder mening A)

2. In principe is echtscheiding tegen de gedachten van God.
Wat God samengevoegd heeft scheide de mens niet: Mt 19:6; Mk 10:9.
Dit geldt voor alle mensen> het huwelijk is een scheppingsordening!!

3. Samengevoegd: God voegt niet Jan en Marie bij elkaar, maar als mensen van de
instelling van God - het huwelijk gebruik maken, zijn ze als man en vrouw
samengevoegd. Verg: Als je een poot van een stoel aan de stoel lijmt is hij
door de lijm met de stoel samengevoegd ook als je het verkeerd gedaan hebt.

4. Echtbreuk.
Het hebben van seks met een ander dan de huwelijkspartner houdt in principe Lv 20:10; Jr 3:8; 13:27;
echtbreuk in > Mt 5:28, 32; 15:19; 19:9; Mk 10:11,12, Lk 16:18;
Dat betekent wat de Gemeente betreft niet dat iedere misstap per se tot een
echtscheiding moet leiden. Er is vergeving en herstel mogelijk. Echtscheiding
is een breuk, een scheur, je rukt uiteen wat bij elkaar hoort.

5. Noodgevallen. In de praktijk kunnen zich noodsituaties voordoen, doordat een van
de huwelijks-partners de ander naar het leven staat of er zich besmettingsgevaar
voordoet (aids). Er zal dan naar een praktische oplossing gezocht moeten worden.

6 Maar als deze breuk er nu toch is hoe staat het dan met een eventuele hertrouw?
Drie meningen
A Buitenechtelijke geslachtsgemeenschap verbreekt het huwelijk absoluut
(volgens 1 Ko 6:16 is sexuele gemeenschap zo’n overheersend bestanddeel
dat het een huwelijk in het leven roept of verbreekt. Hertrouw is in dat geval
geen overspel. Men beroept zich tevens op Mt 5:32 en 19:9.
B Het huwelijk is onverbreekbaar. Hertrouw is altijd overspel;
C Het huwelijk is in principe onverbreekbaar. Hoererij geeft geen recht tot
echtscheiding. Maar scheiding is dan wel een mogelijkheid. Hertrouw in dat
geval geen overspel.

7. Mening B en C uitgewerkt
B C
a Het huwelijk blijft in Gods oog bestaan, zolang a Het huwelijk kan door de mens verbroken worden
de huwelijkspartners leven (Rm 7: 2,3; 1 Ko 7:39); De Bijbel spreekt over ‘echtbreuk’ of ‘echtscheiding’
Lv 20:10; Jr 3:8; Mt 5:28;
Rm 7 :2,3 gaat niet over echtscheiding, maar geeft
1 Ko 7:15 spreekt niet over ‘vrij om te trouwen’. een bekend voorbeeld i.v. m. een leerstellig betoog
zoals in vs 39, maar vrij van de dienstbaarheid van 1 Ko 7:15 spreekt over niet gebonden zijn’ .i.v.m.
het huwelijk; echtscheiding. Niet gebonden lijkt toch meer te zeggen dan
niet als slaaf gebonden. Een vrouw is toch geen slaaf?!

b Mt 19:9 ‘niet om hoererij’ is geen uitzondering; b Mt 19:9 een uitzondering . (Geen vrijbrief om te
Mt 5:32 er is nl al overspel gepleegd; scheiden en te hertrouwen met een ander, maar in zo’n
Mk 10:11,12 geen uitzondering vermeld; geval is er geen sprake van overspel. Mt 5:32 idem.
Lk 16:18 geen uitzondering vermeld; Mk 10:32 en Lk 16:18 heffen Mt 19:9 niet op.
De Heer beperkt het ‘om allerlei oorzaak’ tot één
geval;

c 1 Ko 7:10 ongetrouwd blijven na scheiding. c. 1 Ko 7:10 is antwoord op een vraag. Welke vraag? Is het ongetrouwd blijven of zich met man verzoenen een gebod of een wenselijkheid? Ziet op scheiding zonder hoererij: dan is hertrouw geen overspel


Deut. 24:1-4 Voorschrift OT niet zo maar toepassen op situatie in NT. Dit voorschrift omvat:
een toelating om zijn vrouw te verstoten (vanwege hardheid van hun hart Mt 19:8);
een gebod om haar dan een scheidbrief te mee te geven (Mt 19:7 dus tijd tot bezinning, vast besluit);
een consequentie: nooit herstel eerste hunwelijksband (dus weet wat je doet).

Dt 24:2,3:’vrouw van een ander’; ‘laatste man’; Hs.2:1’zij is mijn vrouw niet’; Jr 3:1 ‘wordt vrouw van een andere man’. Deze teksten lijken aan te geven dat een hertrouw - hoe ook tegen Gods gedachten ingaand - na verstoting of echtscheiding wel als een huwelijk wordt gezien. (dit contra Ba)