Snel zoeken:
c Ark van Noach

"Heeft die wel ooit bestaan?? Ja. zeker! Kom nou, geloof je dat fabeltje nog? Fabeltje? Moet je horen, alle volken: Chinezen, Indiërs, Indianen, enz. hebben een overlevering over een grote vloed, die mensen en dieren van de aarde verdelgde. In al die verhalen is sprake van een of meer mensen die in een boot aan de toorn van de goden ontkwamen.

Nou dan geloven al die volken hetzelfde fabeltje. Als je het over fabeltjes hebt. In die diverse verhalen komen heel wat fabelachtige dingen voor. Maar het feit dat al die volken zo' n verhaal kennen bewijst dat er in het verleden een grote vloed geweest moet zijn. Het feit, dat ze allen iets weten van redding in een boot geeft aan dat er zo iets moet hebben plaatsgevonden.

Waar komen al die fabelachtige details dan vandaan? Dat is eenvoudig te verklaren. Het is ermee als met de schepping. Alle volken hebben een scheppingsverhaal, het een nog fantastischer en ongerijmder dat het ander, maar al die verhalen grijpen terug op het feit van de schepping zelf. Als wij mensen niet van God waren afgeweken zouden we allen weet hebben van het ware scheppingsgebeuren. De mensen weken echter wel van God af. Ze erkenden en eerden Hem niet als Schepper. Ze hielden met Zijn wil geen rekening en gaven zich over aan verkeerde levenspraktijken. Daarom werd hun verstand wat de geestelijke dingen betreft verduisterd. Hoe kan het ook anders? Als je je van HET LICHT afwendt kom je in DE DUISTERNIS terecht. Zo gingen de mensen zichzelf goden maken en aan die afgoden schreven ze de schepping toe. Hetzelfde vond plaats met de geschiedenis van de zondvloed, het verduisterde verstand van de mensen schakelde daarbij zijn afgoden in en de gekste fantasieën werden gespuid. Maar in al die verhalen zijn nog bepaalde elementen van het echte gebeuren terug te vinden. Dat echte gebeuren wordt heel sober, heel echt in de Bijbel verteld. Het staat in het eerste deel van de Bijbel. Dat deel heeft het Oude Testament.

In het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament staat er ook iets over en dat luidt zo:
‘Door het geloof heeft Noach, nadat hij een Godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin: en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt ’ (Hb 11:7)

Zoals God in de tijd van Noach de aarde verdelgde vanwege de grove zonde en ongerechtigheid van de mensheid, zo zal God nog eenmaal deze wereld oordelen. Maar gelukkig, zoals er toen een redmiddel was: de ark. Zo is er nu ook een redmiddel en dat is een persoon, te weten Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, kwam naar deze aarde om voor ons zondige mensen te sterven op het kruis van Golgotha. Daar wilde Hij het oordeel over de verkeerde daden van de mensen ondergaan.
In de dagen van Noach werden echter alleen die mensen gered....die de boodschap geloofden en in de ark gingen. Zo kunt u ook alleen gered worden van een eeuwige ondergang door te geloven in Jezus Christus. Belijd Hem uw verkeerde daden, geloof dat Hij voor u wilde sterven en leef voor Hem dan bent u in Hem net zo veilig als Noach in de ark.