Snel zoeken:
De Openbaring een korte bespreking van de opvattingen over het boek

Openbaringen 12
De Openbaring een korte bespreking van de opvattingen over het boek
als geheel en het probleem van het getal 666 en van de vrouw uit hfst 12

Van het boek De Openbaring worden o.a. een drietal verklaringen gegeven, en wel:
a. het hele boek heeft betrekking op de verhouding van de christenen tot het Romeinse Rijk en de keizer van dat rijk. Op het slot na is alles vat erin staat vervuld (als we het tenminste als profetie hebben te beschouwen.....)
b. het boek schildert wat er in de loop der tijden, dan hier dan daar gebeuren zal. Het schetst de steeds weerkerende beproevingen en de altijd weer oplaaiende strijd waarmee de christelijke kerk te maken krijgt.
c. het boek geeft door middel van de zeven brieven aan de zeven gemeenten aan wat er zich in de Kerk zal ontwikkelen, daarna vanaf hoofdstuk 4 verplaatst het ons in de eindtijd, wanneer God de draad met het volk IsraŽl weer opneemt en Jeruzalem eerst vertreden, maar later bevrijd zal worden.

Zij die opvatting a zijn toegedaan aan, nemen aan dat het boek in de tijd van Nero geschreven is, wat zeer de vraag is, velen denken aan een tijd tussen 80-90 na Chr.
Er zijn er die het profetisch karakter van het boek ontkennen en het boek zien als een geschiedbeschrijving achteraf van de christenen in de tijd van Nero waaraan de schrijver een profetische tint gegeven heeft.
Deze gedachte kunnen we zonder meer afwijzen, we zouden met puur bedrog te maken hebben.

Opvatting b is heel wat schriftgetrouwer, maar klopt toch op diverse punten niet, men moet dan allerlei zaken gaan vergeestelijken. Zo ziet men de 144.000 uitverkoren uit alle stammen van IsraŽl niet als IsraŽl, maar als de christenen, die de Kerk vormen (hfst. 7) en wat er over Jeruzalem wordt opgemerkt in hfst.11 vergeestelijkt men ook allemaal. Er is dan ook veel meer te zeggen voor opvatting c toegedaan.

Wie wordt met het getal 666 bedoeld
In de loop der tijden heeft men Nero, Napoleon, Hitler en nog een hele serie opvallende figuren achter het getal 666 verscholen gezien. In het grieks zijn de letters van het alfabet tevens aanduidingen voor cijfers en met een beetje geknutsel kun je heel wat letters van namen optellen en er 666 uit krijgen.
Naar mijn overtuiging verplaatst Op 13 ons echter in de tijd van de antichrist en deze zal een naam hebben, die inderdaad de getalwaarde 666 heeft.
Er zit ook nog en symbolische kant aan dit getal, zes is namelijk het getal van de mens, het is net 1 minder dan het getal van de volmaaktheid 7. Driemaal zes duidt op het hoogste wat een mens bereikt en op het echt menselijke van zijn handelingen.

Wie is de vrouw uit Op 12
Deze vrouw stelt ons ongetwijfeld IsraŽl voor, dat de Messias, het kind, heeft voortgebracht (denk aan de droom van Jozef met de zon, de maan en de twaalf sterren). De draak is de satan, die in het verleden door middel van Herodes het kind heeft willen doden en die zich daarna tegen het volk IsraŽl keert. Van de vijandschap in het verleden (toen de Heer geboren werd) springt dat visioen over naar de toekomst, naar de tijd van de Grote Verdrukking, waarin de vrouw op het hevigst vervolgd zal worden.
De tijdsduur in dit gedeelte aangegeven vinden we op diverse plaatsen terug en heeft altijd te maken met de eindtijd, met de tijd van verdrukking die aan de verschijning van Jezus Christus voorafgaat. Je vindt de volgende aanwijzingen:
-Dn 7:25 tijd (een jaar), tijden (2 jaar) en halve tijd (half jaar)
-Dn 9:27 na de plaatsing van de gruwel der verwoesting (een afgodsbeeld zie Mt 24 en 2 Th 2) verloopt er een halve jaarweek.
-Dn 12:7 hetzelfde als 7:25
-Op 11:2 42 maanden
-Op 11:3 1260 dagen , steeds 31/2 jaar dus
-Op 12:6 1260 dagen
-Op 12:14 idem als Dn 7;25
-Op 13:5 42 maanden