Snel zoeken:
c HebreeŽn overzicht van hfst 1-3

HebreeŽn 1
Schrijver:
Veel discussie over wie de schrijver is. Weinig discussie over canoniciteit
gedacht is aan Apollos, Barnabas,Tertullius

stijl is volgens diverse uitleggers niet Paulinisch, o.a. o. g. v. aanh. uit LXX
wel Paulinisch > beroep op > 2 Pt 3:15,16;
ctr. Hb 2:3
Inhoud: Blik wijder dan chr. kerk, ruimte voor IsraŽls herstel
Gelovigen gezien als priesterlijke familie denk aan Leviticus
Christendom-voorhang gescheurd
Evang. Joh. a God is naar buiten gekomen
b In Chr. naar God toe
Joh. kijkt van hemel naar aarde; Paulus van aarde naar hemel
Wet wees heen, maar is niet niet beeld zelf. Pas op voor vermenging

Ware zondoffer beŽindigt de andere offers en doet voorhang scheuren-
weg permanent open.
Christus gezien als apostel naar ons toe-geen andere apostelen onder Hem
genoemd. Daarom schrijver niet vermeld?
Voor Jood is de brief de stem van het Jodendom zelf, zoals God het gaf.
Tijd van de profeten etc is de tijd van testen

Overzicht hoofdstukken
Hfst 1 als Zoon: Johannes > eniggeboren Zoon van eeuwigheid
HerbreeŽn >eerstgeboren Zoon t m v mensen als mens

De Zoon is de erfgenaam. Afstraling niet koud,maar warm.
vs. 2 Schepper, vs 3 Verlosser
De eniggeborene wordt de eerstgeborene...dan familie v.t. geloof
vs 8 Godheid, vs 9 mensheid.
Zijn huis...1) universum 2) priesterlijk huis
Chr. als Mens over toek. wereld.
Niet: engelen vervangen de mens als heersers over de schepping.
Verzocht...betekent oor Chr. lijden.
Hfst 3: Mozes en Ašron type.
Het toek. aardrijk is de aarde niet de hemel zie Psalmen
kan omvatten Zion- Hb 12:22-24
maar niet Nieuw Jeruzalem
Ps. 8 ruimer, maar niet verder dan aarde
Redder betekent lijder, macht niet voldoende. Niet de persoon
wordt volmaakt, maar de Heiland ? ziet op dienst
Broederband-voorzegd
vs. 14 deelhebben ander woord dan deelgenomen
nageslacht van Abraham= zaad v.t. geloof van alle tijden en
onder alle omstandigheden.