Snel zoeken:
025 De Go-Preachers

De titel van dit artikel zal menigeen verbazen want van Go-Preachers. hebben ze nog nooit gehoord. Toch is dit een beweging die ook in ons land actief is, maar nergens in de openbaarheid treedt. Maar omdat deze beweging enkele kenmerken vertoont die aan “de vergadering” doen denken is wat kennis van deze sekte niet ondienstig

Laat ik eerst iets vertellen over mijn contacten met deze groepering. Wij noemden ze onder ons de “Tweedammers” omdat ze altijd twee aan twee uitgingen.

Voor het eerst hoorde ik ervan in mijn jeugd in Amersfoort. Mijn oom had contact met een gezin in een straat achter de onze. Met een andere oom van mij is hij er eens heen gegaan. Het bleek dat ze elke zondag avondmaal vierden, maar van een opbouwend contact is nooit wat gekomen.

In militaire dienst lag er bij mij op de kamer een soldaat uit Apeldoorn die Pater heette en wiens ouders tot deze beweging hoorden. Ik vroeg hem hoe het in de samenkomst toeging, maar volgens hem mocht hij niet bij de avondmaalsviering zijn, zolang hij nog niet wedergeboren was (??). Wel nodigde hij mij uit voor een samenkomst in Zwolle (we lagen in Kampen) en daar ben ik met hem heen geweest. De predikers spraken over de bekering van de “ Moorman” en legden alle nadruk op “de weg” die van Jeruzalem afliep en die woest was. Op die weg moest je zijn, op de weg van Jezus..
Op zichzelf was daar niets tegen in te brengen, ook in de liederen die we zongen kon ik geen verkeerde leer ontdekken. Toch was ik sceptisch.

Toen mijn broer met br. Vink in Friesland ging evangeliseren kwam hij bij het colporteren in Oude Leije bij een boerderij waar de boer hem vroeg of hij een van die twee predikers was die straatprediking gehouden had. Mijn broer bevestigde dat en toen ontspon zich een gesprek. De man had veel kritiek op de “kerk” in veel daarvan kon mijn broer zich wel vinden, maar toch ging hem de kritiek van de boer te ver en hij opperde dat er gelukkig toch nog wel goede predikanten waren. “Zo, denkt u dat” opperde de man. Hij was het daar niet mee eens en dat betekende meteen het einde van het gesprek.

Nu had br. Vink een engels boek waarin allerlei sekten besproken werden en het bleek dat deze groep er ook in beschreven werd. Ik meende dat ik dat boek ook had, maar dat is helaas niet zo. Een van de kenmerken die in dat boek stonden was dat deze beweging geen geschreven leer uitgaf, ook was er geen centraal-adres waar je informatie kon vragen. De predikers gingen altijd twee aan twee uit en waren (verplicht?) ongetrouwd. Zij gaven ook geen adres op, maar werkten altijd met post restant.
Een schriftelijke uiteenzetting van hun leer is er dus niet . De opvattingen van deze beweging worden niet openbaar gemaakt. Vandaar ook dat ik afga op wat ik hier en daar vernam

Wat later stonden we met onze Mobiele Evangelisatiezaal in Driesum en daar kreeg ik contact met een vrouw die onze zaal bezocht. Bij een huisbezoek bleek dat zij vroeger tot deze beweging had behoord, maar ze was uitgesloten omdat ze met een ongelovige man getrouwd was. Ik vroeg haar of het waar was, dat men alleen hen als wedergeboren beschouwde die door hun prediking tot bekering gekomen waren. Zij zei dat dat niet zo openlijk werd geleerd, maar dat het er wel op neer kwam. Toen ik haar vroeg wat het verschil was tussen de prediking die ze bij deze predikers had gehoord en de boodschap die ze in de zaal hoorde, zei ze:” dat is precies hetzelfde verschil als met Jehovah’s-getuigen, namelijk dat je zelf je verlossing moest bewerken.

Het beeld dat we hadden van deze beweging werd steeds completer. Ze leggen veel nadruk op het uiterlijk: geen sieraden, hoofdbedekking, heel “zedige” kleding, enz. Omdat er twee predikers in Friesland met een tent werkten, kregen we vaak vragen over deze beweging. Ik gebruikte dan de volgende vergelijking om het verschil van hun evangelieprediking met die van de Bijbel duidelijk te maken en stelde: als zij over de gelijkenis van het verloren schaap prediken moeten ze het volgens hun leer zo weergeven dat de herder het schaap gaat opzoeken waarbij hij zich tot bloedens toe verwondt, vervolgens zegt hij tegen het schaap dit heb ik voor je over gehad, kom nu en volg mij dan breng ik je bij de kudde terug. Uiteindelijk is het dus “zelfverlossing”.
Dit is wat ik van de beweging wist. Over hun leer aangaande Christus was me tot nu toe niets bijzonders bekend omdat die - zoals, al opgemerkt - niet zwart op wit ergens te vinden is en ik over dat punt niet met iemand van hen gesproken heb.

Later vernam ik daar meer over. Ze zeggen dat Christus uit God geschapen is maar dat houdt voor hen in dat Christus een begin heeft. Niet alleen als mens, want dat is natuurlijk het geval, maar ook als Zoon van God. Maar als Hij niet de eeuwige Zoon is dan kan God ook niet de eeuwige Vader zijn.
Hun opvatting strookt ook niet met Js 9:5 waar Christus ook de eeuwige Vader genoemd wordt . Ook strijdt het met Jh 1:1-3. Er staat niet “ In het begin ontstond het Woord” , maar “In het begin was het Woord”. En dit Woord was God! Ook staat het op gespannen voet met de uitspraak: “Dit was in het begin bij God”. Ook staat er dat alles wat geschapen is door Hem geworden is. Als Christus zelf geschapen is, is de consequentie van deze uitspraak dat Christus dan zichzelf geschapen zou moeten hebben.
Op grond van deze opvatting neig ik ertoe het een anti-christelijke beweging te noemen We moeten namelijk bedenken dat de dwaalleer waar Johannes zich tegen keert inhield dat Christus een uitvloeisel van God was, een van de vele aeonen. Van die leer zegt de apostel in zijn 1e en 2 brief dat wie de Zoon niet heeft, ook de Vader niet heeft.

Iemand die bij deze beweging gedoopt was, kreeg later toen hij meer vernam van hun leer twijfels of zijn doop wel “goed” of “echt” was . Ik heb hem geschreven dat je bij de doop te maken hebt met de doper en de dopeling. Voor die laatste is het van belang dat hij/zij een waarachtig bekeerde is die met Christus gestorven is en zich daarom in de doop met Hem laat begraven (zie Rm 6:1-4 en Ko 2:11,12). Of de doop ongeldig is omdat de doper geen echte gelovige is of zelfs een dwaalleraar, is een moeilijker zaak. Ik ken niet direct een schriftplaats die daarover licht geeft. Toch kan ik me voorstellen - zo schreef ik hem - dat u niet gelukkig bent met de doop door mensen van deze beweging. Als u daarover geen rust hebt, zou ik u voorstellen om aan een gelovige te vragen u te dopen als een mogelijke correctie: niet omdat u niet recht zou hebben gestaan in uw doop, maar omdat de doper niet de juiste persoon was.

In deze beweging wordt Jezus en Christus gescheiden. Het is dan van belang na te gaan wanneer en hoe Jezus dan de Christus geworden is. Deze opvatting riekt naar de leer van de voorlopers van de gnostieken waartegen Johannes zich keerde. Ook in dit opzicht denk ik dat je van een anti-christelijke leer moet spreken.

Omdat deze beweging in bepaalde opzichten lijkt op wat de broederbeweging kenmerkt (volgens geruchten zou de stichter uit de broederbeweging zijn voortgekomen) is het goed dat men “onder ons” iets weet van deze beweging die geruisloos als het ware in christelijke gemeenschappen binnendringt om er aanhangers te winnen.