Snel zoeken:
c Conciliair proces

HET CONCILIAIR PROCES

Concilie Diende vroeger om eenheid te bewerken, later(nu) bewerkte het vaak problemen.Doel Mensen, groepen en kerken moeten met elkaar verbonden sluiten terwille van het voortbestaan van de schepping;
We zitten in een crisis situatie: wapenwedloop, overconsumptie in andere landen honger, milieuvervuiling.

Daarom moeten we toe naar: vrede-gerechtigheid-heelheid v. d. schepping.

Geschiedenis:
In 1934 al een oproep tot een oecumenisch concilie van kerken tijdens een oecumenische jeugdconferentie in Farö, Denemarken door Dietrich Bonhoeffer motto HOE KOMT ER VREDE.

In 1985 de zesde algemene vergadering van de wereldraad van kerken in Vancouver > oproep tot conciliair proces:
g e r e c h t i g h e i d - v r e d e - b e h o u d v a n d e s c h e p p i n g.

In 1985 opnieuw deze oproep door Prof. dr. C.F. von Weizsäcker op de 21 ste Kirchentag in Düsseldorf. Hij schreef het boek “De tijd dringt” ( oproep aan alle christenen).

Later De wereldraad van kerken neemt de ideeën van Von Weizsäcker uit zijn boek over. Men stelt dat de kerken bij het conciliair proces ook gebruik moeten maken van andere godsdienstige ideeën en ideologieën. Hier en daar distantieert men zich van Von Weizsäcker als persoon , maar niet van zijn denkbeelden.

Vervolg 17 oktober 1986: vredesconcilie. Paus wil gezamenlijk gebed van alle godsdiensten.

16 september 1989: In Utrecht een kerkendag georganiseerd door de Raad van kerken. Deze dag staat in het teken van het conciliair proces ( N.H. Kerk; R.K. deelname; Ger. Kerk). Men neemt de ideeën van de Wereldraad van Kerken over.

1990 Seoel: Bezinning op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping uitgaande van de Wereldraad van kerken. Moet ook een ontmoeting worden met de “bondgenoten” dat zijn de
aanhangers van andere wereldgodsdiensten. Men spreekt over het zogenaamde jaar van de verbreding.

Denk globaal, handel lokaal;
Denk niet fragmentarisch, maar holistisch;
Denk niet materialistisch, maar spiritueel;
Denk niet dogmatisch, maar existentiialistich.

Carl Friedich von Weizsäcker
in 1912 in Kiel geboren. Atoomfysicus, studeerde ook filosofie. Maakte in 1969 een reis naar India in het kader van de Duitse dienst voor ontwikkelingshulp.
Hij bezocht in India verschillende plaatsen waar men onder leiding van een goeroe yoga beoefent. Toen hij bij het graf van goeroe Ramana Maharshi kwam en eerbiedig zijn schoenen had uitgetrokken kreeg hij een ervaring van kosmisch bewustzijn. Hij wist in een flits: Ja, dit is het! Hij beleefde daar tranen van zaligheid en zaligheid zonder tranen.

Von Weizsäcker:

- zei op 16 jarige leeftijd het christelijk geloof vaarwel;
- vond het absurd te denken dat je eigen geloofsovertuiging de enige ware zou zijn;
- stelde dat niemand zo goed de realiteit van schuld, lijden en dood had begrepen als Boeddha;
- hangt de evolutieleer aan. (Acht het zelfs onwaarschijnlijk dat God de eerste aanzet tot de evolutie heeft gegeven)


De theologie van het conciliair proces
1 Wat de wereld moet redden is niet de persoon van Jezus Christus , maar het Conciliair Proces
( Wij zijn zelf verlossers);
2 Wij staan aan het begin van een nieuwe tijd waarbij een nieuw denken past (vgl New Age).
Zo in staat gesteld de wereldproblemen op te lossen. Daarom ook sprake van een proces;
3 Het nieuwe denken moet plaatsvinden in dialogen. Niet meer denken in termen van “de waarheid” (de absolute waarheid). Christenen die vasthouden aan het gezag van de Bijbel zijn daarom een blok aan het been;
4 Het boek Openbaring is mythische taal. *Dus ook geen gericht in de eindtijd;
5 In het conciliair proces wordt een vorm van gemeenschap voorgestaan zonder de verticale band met Jezus Christus.

Conclusies Het conciliair proces wordt gekenmerkt door onbijbelse, antichristelijke visies:
- geen zondeval met gevolgen daarvan;
- niets over het verlossingswerk van Jezus Christus;
- niets over de vernieuwing van de schepping door Christus na de oordelen;
- geen aandacht voor de wederkomst van Jezus Christus;
- verwantschap met New Ade denken.

-Het kwaad lijkt te beginnen in de verhouding van de mens tot de schepping, maar het begint met de verhouding van de m,mens tot God. Daarna komt de verhouding van de mens tot zijn naaste en tot de schepping.

WE VERWERPEN DE GEESTELIJKE ACHTERGROND VAN HET CONCILIAIR PROCES,

maar

WE VOELEN ONS WEL DEGELIJK BETROKKEN BIJ PROBLEMEN DIE IN HET CONCILIAIR PROCES NAAR VOREN KOMEN.

Christenen moeten zich afvragen wat de bijbelse achtergrond is van :

vrede - gerechtigheid - heelheid van de schepping

vrede: tussen de mens en God aangebracht door Jezus Christus;
gerechtigheid: op grond van het geloof in het kruiswerk van Jezus Christus;
heelheid van de schepping: door de vernieuwing die God tot stand brengt .


Over het conciliair proces hoor je (2005) weinig meer maar de ideeën die men destijds lanceerde werken door!