Snel zoeken:
c Vol wijn....vol van de Geest

Efeziërs 5:18
Dubbele raad In de Bijbel komen we vaak een voorschrift tegen van negatieve aard met daaraan gekoppeld een positieve opwekking. Dat is ook het geval in :

Efeze 5:18 We lezen daar eerst de vermaning dat we niet dronken moeten worden van wijn met daar tegenover de opwekking om vervuld te zijn met de Heilige Geest.

Negatieve eerst Vaak gaat daarbij de negatieve vermaning vooraf aan de positieve. Dat is verklaarbaar uit het feit dat we van aard zondaars zijn en er eerst wat opgeruimd moet worden voordat er aan herstel gedacht kan worden. We vinden heel duidelijk geïllustreerd in teksten die spreken over:

Afleggen
Rm 13:12 “ Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen”
Ef 4:25 “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder met zijn naaste”
Ko 3:8-=12 “Legt ook u dit alles af daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe “ “hebt aangedaan. Doet dan aan ....”
N.B. Het nieuwe kleed wordt niet over het oude aangedaan, maar in plaats van het oude.
Het afleggen moet dus voorafgaan aan het aandoen!!
Hb 12:1 “Laten ook wij alle last ...afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt”
Jk 1:21 “Daarom legt alle onreinheid.... af ...En weest daders van het woord...”
1 Pt 2:1 “Legt dan af alle boosheid....weest begerig naar de redelijke, onvervalste melk ...”

De tegenstelling
Tt 3:5 De wijn haalt naar beneden, de Geest heft omhoog en bewerkt vernieuwing ;
Ef 3:16 De wijn vernietigt alle goede voornemens, de Geest geeft kracht;
1 Ko 12:8;Ef 1:17 De wijn maakt van de mens een dwaas, de Geest geeft wijsheid:
1 Jh 5:6 De wijn maakt dat men onbedachtzaam spreekt, de Geest is de Geest van de waarheid;
Rm 8:16 De wijn berooft ons van een goed getuigenis, de Geest getuigt met onze geest;
1 Jh 4:4 De wijn laat de vijand binnen, de Geest van God geeft ons de overwinning

Ef 5:18 De wijn is oorzaak van losbandigheid (zedeloosheid), de Geest doet ons tegen elkaar spreken in psalmen, lofzeggingen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in onze hartebn tot de Heer