Snel zoeken:
026 De wereld in de greep van het kwaad

Hebreeën 11:1
Hoe moeten we onze houding bepalen ?


Hebreeën 11:1-7 heeft te maken:
met de kwestie van de schepping (vs. 1-3);
met de kwestie van het kwaad (vs. 4);
heeft te maken met het probleem van de dood (vs. 5,6);
heeft te maken met de kwestie van het oordeel (vs. 7).

Alleen de Schrift bepaalt hoe onze houding hier tegenover moet zijn.

De schepping
Door het geloof verstaan we dat God door middel van zijn machtwoord de wereld tot stand gebracht heeft. Genesis 1 geeft daar verslag van. Let daarbij op het regelmatig herhaalde “God zei of God sprak”. Dit getuigenis wordt op veel plaatsen in de Schrift herhaald, o a. in Ps 33:9 met de woorden:
“Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er”
Zie ook: Ex 20:11; Js 40:26; 42:5; Ef 3:9.

Dit geloof is niet een vage zaak, maar een zekerheid. Hb 11:1 zegt dat zo:
“Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt, de overtuiging van de dingen die men niet ziet”

De zondeval
God heeft de wereld niet gemaakt zoals ze nu reilt en zeilt met zaken als: gijzelingen, kapingen, moorden, oorlogen, zedeloosheid. Zaken die de mensen elkaar aandoen. Ook niet wat betreft aardbevingen, overstromingen, rampen die ons overkomen.

Dit stelt ons wel voor een probleem: God is de Schepper, maar de wereld is een puinhoop van onrecht en ellende. Hoe kan dat?

Drie houdingen Ten aanzien van dit probleem vallen er tenminste drie houdingen op te merken:
a. er zijn mensen die zeggen: “het is nu eenmaal zo” en die het probleem
naast zich neerleggen ze zorgen slechts voor hun eigen natje en
droogje. Dit is pure onverschilligheid ( onnadenkendheid) en egoïsme;

b. er zijn er die het probleem verbasteren. Zij spreken niet over zonde,
onrecht, kwaad, misdaad, maar over onaangepast gedrag, stagnatie in
de ontwikkelingsfase of iets dergelijks. Zij menen dat het probleem
opgelost wordt door het aanbrengen van meer kennis, door opvoeding,
e.d. Zij menen dat de wereld te verbeteren is. Dit is o.a. de houding van
de evolutionist;

c. er zijn er die dit vraagstuk bezien bij het licht van Gods woord. Ze
zoeken daarin naar de oorzaak van het probleem en naar de houding
die de bijbel ons voorschrijft. Dit is de houding van bijbelgetrouwe
christenen. Willen we dat nagaan?

Semi-christelijk
Helaas zijn er die zeggen de bijbel als het boek van Gods openbaring te accepteren, maar die toch het probleem verbasteren doordat ze de wetenschap de bijbeluitleg laten bepalen.

I. De bijbel spreekt over een schepping door het woord van God (Gn 1;
Ps 33:9; Hb 11:1) ; zij spreken over schepping met daarbij een
miljoenen jaren durende evolutie;

II. De Bijbel spreekt over een schepping die “zeer goed” was, maar zij
spreken over een bedreigd bestaan vanaf het begin;

III. De Bijbel spreekt over een zondeval als een daad van pertinente
ongehoorzaamheid en opstand. De mens wilde God gelijk zijn.
Zij spreken over de afstand tussen God en de mens als een langzame
verwijdering. Deze afstand is volgens hen te overbruggen.
Adam is niet een historisch persoon, maar slechts een onderwijs -
model.

Wie principieel de oorzaak (van het kwaad in de wereld) verbastert zal slechts pragmatisch te werk gaan bij de oplossing. Zo iemand propageert:
- voor de mens individueel > een gedragscorrectie zonder waarachtige
bekering;
- voor de mensheid > ontwikkelingshulp zonder zending e.d.

Men zoekt het probleem niet in de bouwstenen plus constructie, maar enkel in de constructie. Men zoekt de oplossing in verbetering van de structuren zelfs met zogenaamd bevrijdend geweld i.p.v. in algemene verootmoediging, schulderkenning, bekering en daaruit voortvloeiende gedragsverandering.

Onze houding
Hoe moet de houding zijn van bijbelgetrouwe christenen?
a. aanvaarden van wat de bijbel zegt over de schepping: Hd 14:15; 2 Ko
4:6; Hd 17:26; 1 Ko 15:45-49; Mt 19:4-6.
b. aanvaarden wat de bijbel zegt over de zondeval: Rm 5:12 en 14; 1 Tm
2:14; 2 Ko 11:3 en over de gevolgen daarvan:

Dit aanvaarden moet met het hart gebeuren. Zondebewustzijn is vereist. Denk aan de tollenaar die bad: “Wees mij. zondaar, genadig”. Denk aan de misdadiger op het kruis die zijn schuld erkende met de woorden: “Wij ontvangen wat onze daden waard zijn”.

Maar we moeten ook de oplossing aanvaarden namelijk geloof in Jezus Christus de gekruisigde.

Daarna komt het op het leven aan waarin we liefde tot God en tot de naaste moeten laten blijken.

Bespreking van Hb 11:1-7
Het probleem van de schepping wordt - zoals we al bespraken opgelost in vers 3
“Door het geloof verstaan we dat de werelden tot stand gekomen zijn
door God”

Het probleem van het kwaad - is veroorzaakt door de zondeval - wordt persoonlijk opgelost door het brengen van het juiste offer. We zien dat in vers 4 Abel bracht het juiste offer. Hij heeft de les van de bekleding van Adam en Eva met rokken van vellen, - waarvoor dus een dier gedood moest worden - begrepen en brengt een bloedig offer. Verderop in Hb 9:22 lezen we “ zonder bloedstorting is er geen vergeving”. Kaïn stelde niet de dood tussen zich en God. Het offer van Abel wijst heen naar Christus en diens offer.

,B.Nadere verklaring
Adam en Eva maakten zich schorten van vellen, maar God bekleedde hen met rokken van van vellen waardoor uiteraard dieren moesten worden gedood Dat niet omdat de vijgebladen hun naaktheid niet verborgen, maar om de diepere les, die er in zit. Let op de zinnebeeldige betekenis van zaken uit het O.T. in Gl 4:21-31.

De offerande van Abel was dus niet beter omdat hij geloofde, maar door het geloof bracht hij een beter offer !! Het offer was beter in zichzelf.

“Beter”in de Hebreeënbrief is altijd beter op zichzelf. Let op de volgende uitspraken:
betere dingen…........................6: 9
betere hoop…...........................7:19
beter verbond…........................7: 22; 8:6
betere beloften..........................8: 6
betere offeranden.....................9:23
beter goed………...................10:34
beter vaderland…..................11:16
betere opstanding.................11:35
wat beters voor ons...............11:40

Voor het probleem van de dood vinden we een oplossing in vers 5, 6 God lost het probleem van de dood op doordat Jezus Christus de dood heeft overwonnen (zie 1 Ko 15). Voor de gelovigen die de dood ondergaan is de oplossing > de opstanding; voor de gelovigen die leven bij de komst van de Heer is de oplossing > de verandering en wegneming zoals bij Henoch ( Zie hiervoor 1 Ko 15:51-57; Jh 14:1-3; 1 Th 4:15-18; Fp 3 :20,21)

De oplossing voor het probleem van het oordeel vinden we aangegeven in vers 7. Noach werd gered in en door de ark. Onze ark is Jezus Christus. Wie in Hem gelooft komt niet in het oordeel (Jh 5:24)

Let op: We moeten eerst met God in het reine komen dan pas komt het wereldprobleem aan de orde.

Wat zegt de Schrift over de wereld?
- dat ze in het boze ligt (1 Jh 5:19)
- dat ze voorbij gaat (1 Jh 2:16,17)
- dat satan de overste van de wereld is (Jh 12:31; 14:30; 16:11)

Zo min als de zondaar uit zichzelf zich kan opknappen, zo min valt de wereld te verbeteren!!

Is er dan geen uitzicht? Jawel, Christus zal wederkomen en orde op zaken stellen. Hij spreekt daarover als over de wedergeboorte in Mt 19:28 wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid.

Onderwijl Gods water over Gods akker laten stromen?
Nee, ten eerste zullen we mensen uit het verdorven wereldsysteem proberen te redden door ze het evangelie te brengen (denk aan Fp 2:15) en ze te leren volgens het evangelie te leven in het doen van goed werken. Dat houdt o.a. in “doet wel aan alle mensen allereerst aan de huisgenoten van het geloof”( Gl 6:10).

ndertijd gaf stadhouder Plinius een geweldig getuigenis van de eerste Christenen wat hun weldoen betreft, zowel aan hun geloofsgenoten als aan niet-christenen. Laten we het voorbeeld van deze christenen volgen!! Laten we hulpverlenen daar waar nood is door geld voor herstel te geven en door onze handen uit de mouwen te streken waar dat mogelijk is.

We moeten niet alleen christenen zijn met het hart, maar ook met de daad echter nooit het laatste zonder het eerste.