Snel zoeken:
c Tuimel niet in het zwarte gat

Schema in verband met 1 Tm 4:1-3

1. Er was al afval van het geloof in dagen van Timoteüs .Men gaf zich af met verleidende geesten en leringen van demonen. Het kwaad bestond daarin dat men
a) het huwelijk verbood
b) gebood zich van (bepaald) voedsel te onthouden.
het ging dus om – ascese (onthouding ) – wat men als een hogere levensstandaard beschouwde.
men achtte het lichaam (de materie) verachtelijk en beschouwde het als een kerker voor de ziel.

Waarom noemt Paulus het een leer van demonen?
- omdat het lichaam door God is geschapen
- omdat het huwelijk door God is ingesteld (en een beeld is van Christus en de Gemeente)
- omdat voedsel (ook vlees Gn 9) door God aan de mens is gegeven God
Deze leringen tasten dus de soevereiniteit van God aan.

2. Dit is uiterst actueel voor ons met zijn opkomend heidendom:
- het heidendom werd indertijd overwonnen door het christendom;
- het christendom verwaterde door het aanhangen van een dode orthodoxie en door de invloed van de verlichting. De rede en het materialisme kregen het voor het zeggen;
- als reactie hierop kreeg het bovennatuurlijk weer aantrekkingskracht. Men ging terug naar het heidendom: in eerste instantie het oosterse heidendom (India) maar ook het westerse, Germaanse heidendom; - in later tijd ging men in contrast met het christendom over tot satansverering.

Kortom: het occultisme en spiritisme zijn in de running.

3. Drie houdingen tegenover bovenzinnelijke zaken
- I. positief – mensen storten zich erin en propageren het;
- II. onverschillig/nieuwsgierig - velen beschouwen het als pure humbug;
-III. negatief - men beschouwt al het bovenzinnelijk als demonisch.

4. Satans tactiek is tweeledig:
- hij poogt mensen niet in hem te doen geloven;
- hij wil ze overal demonen in laten zien.

5. Occultus is een latijns woord dat geheim of verborgen betekent. Men werkt met verborgen krachten, spiritistische belevingen, tovenarij, waarzeggerij, mystiek.
Occultisme is een soort “wetenschap” voor ingewijden zoals medicijnmannen, toverdokters, mediums,
de priesters in Egypte waren zulke ingewijden. Tegenwoordig heb je geheime orden zoals o.a. vrijmetselaars, rozenkruisers e.d.

6. We moeten drie soorten zaken onderscheiden:
het paranormale het occulte het demonische
| | | helderziendheid harde kern: paranormale gebruikt het occulte en paranormale
helderhorendheid enz. daarom heen humbug oefent daardoor duivelse invloed uit
telekinese (psych. kan bezit van de mens nemen en in
krachten op stof) appelleert aan bijgeloof hem gaan wonen (bezetenheid)

Parapsychologie en paragnosten meestal humbug

Soms kunnen “gewone” mensen iets ervaren wat elders plaatsvindt. In angst zijn om een familielid waarvan
men “ziet: dat hij/zij in gevaar verkeert.

7. Helderziendheid e.d. zou je kunnen ontwikkelen,want - zo zegt men- het is 10% gave en 90% oefening. We spreken van een zesde zintuig dat je kunt inschakelen als je de andere vijf uitschakelt. Dank aan de radio: die moet goed afgestemd zijn.

Dat afstemmen doe je (verkeerd) door:
a. 1. psychedelisch effect > zelfhypnose – in trance raken;
2. staren in een bol, staren naar een steen of iets dergelijks. Dit geeft een bewustzijnsverandering. Meer “antenne” kan men krijgen door drugs;
b. een ‘augur’ of ziener in te schakelen die werkt met tekens. Vaak legt men een relatie tussen de mens en het heelal. In dit vlak bewegen zich ook iriscopie, handlezen, strijken door een magnetiseur
c. tovenarij

8. In zover het echt om een gave gaat kun je je afvragen of zulke gaven stammen uit de tijd voor de zondeval. Dat zou mogelijk zijn, maar we leven nu na de zondeval.
De gave kan in het horizontale vlak liggen, maar hoe gebruik je hem? Het gebruik kan je in het verticale vlak brengen en met wie sta je dan in contact? Eliza liet een citerspeler komen en toen kwam de hand van de Heer op hem (2 Kr 3:15). Dit is een positief geval. Maar er staan zoveel negatieve tegenover.
Het blijft een gevaarlijk terrein. Er zijn twee mogelijkheden bekend:
a ongelovigen die de gave van helderziendheid hadden, werden er na hun bekering onrustig over en wilden er vrij van;
b christenen die de gave niet hadden, maar er zich mee inlieten werden onrustig en raakten hun blijdschap kwijt.

Een groot gevaar is dat satan een dergelijke gave gebruikt om mensen in macht te krijgen. In ieder geval hebben we ons ver te houden van de dingen die heel duidelijk in Dt 18:1-3 verboden worden..