Snel zoeken:
047 Godsdienst geen handeltje

“Je hebt het gratis ontvangen,, geef het gratis” ( Mt 10:8)

Is het een deal?
Het grote verschil tussen heidendom en christendom is dat het eerste berust op een deal, het is het leveren van een prestatie tegenover een beloning. De echte godsdienst daarentegen is een kwestie van gratis krijgen. Dat verschil geldt niet alleen voor het heidendom maar ook voor verbasterd christendom zoals dat in diverse christelijke sekten uitkomt en ook bij de Islam het geval is.
In het heidendom probeert men de gunst van de god of de goden te verwerven door een bepaalde prestatie. Het christendom laat zien dat Gods gunst ons gratie verleent zonder dat we daar een prestatie voor hoeven te leveren..
God biedt verloren zondaars die alles verprutst hebben zijn gunst aan als een pure daad van zijn goedheid. Het is een ongezochte weldaad, onverdiend en totaal vrij. Dat komt omdat Jezus Christus door zijn “offerwerk” op het kruis voldaan heeft aan al Gods eisen in verband met de zondige daden die wij hebben gedaan en de zondige natuur die we bezitten.
Hij heeft op het kruis “onze zonden gedragen” en uitgeboet (1 Pt 2:21-25) en onze zondige natuur is daar in Hem geoordeeld ( 2 Ko 5:21). Op grond daarvan biedt God ons zijn genade aan en het enige dat Hij vraagt is dat we ons tot Hem bekeren en het offer van Jezus Christus aanvaarden. Op grond daarvan vergeeft Hij ons onze zondige daden zonder dat wij daar iets voor hoeven “te betalen”. Geen goede werken als tegenprestatie, geen geld voor de kerk als genoegdoening, niets daarvan.

Geen daden voorop
Het heidendom en verbasterd christendom zet onze daden voorop en verwacht de gunst van god of de goden als resultaat. Het evangelie zet Gods genade voorop en onze daden zijn slechts het resultaat van het aanvaarden van die genade. Die daden zijn niet een soort terugbetaling aan God, maar bestaan in een vrij doorgeven aan anderen wat we zelf van God hebben ontvangen. Ze getuigen van onze dankbaarheid aan God voor wat Hij ons gegeven heeft. Een rivier kan niet terugkeren naar zijn oorsprong om daar water te deponeren, de rivier kan alleen het water doorgeven aan het land dat beneden ligt. Zo kunnen wij God niet iets teruggeven als een tegenprestaie en daarmee onze eeuwige redding kopen.

Drijfveer de genade van God
De reden dat we onze buurman helpen, zendingswerk bedrijven of wat dan ook doen, is gelegen in de genade die we zelf hebben ontvangen. Kunnen we dan niets doen naar God toe? Jawel, we kunnen Hem danken voor zijn genade en Hem eren voor zijn geweldige grootheid. Maar dat niet als een soort betaling voor zijn goedheid. Nee, het christendom is geen kwestie van een handeltje. Dat moeten we goed beseffen!!.