Snel zoeken:
055 Het geheugen als een galerij

Het geheugen
Het geheugen van ons mensen kun je vergelijken met een galerij met diverse afdelingen waarin allerlei schilderijen tentoongesteld zijn . Ons geheugen slaat allerlei herinneringen op van wat we gezien, gehoord en meegemaakt hebben, de muren van ons geheugen hangen vol met allerlei afbeeldingen, maar daarover willen we het nu niet hebben. Het gaat nu om schilderijen van één persoon. Niet gemaakt door één persoon, maar afbeeldingen van die ene persoon. Hij die in ons geheugen de voornaamste plaats moet innemen is de Here Jezus en we willen drie afdelingen van ons geheugen gebruiken om afbeeldingen van Hem tentoontestellen.

Drie afdelingen
1. Op de deur van de eerste afdeling staat een bordje met daarop de woorden “dankbaarheid aan Jezus”. Heel wat schilderijen vertolken deze gedachte. Het schilderij dat het meest getuigt van onze dankbaarheid aan Hem is de afbeelding van het kruis. Aan dat kruis stierf de Heer Jezus uit liefde voor ons. Eigenlijk moeten we zeggen dat het in de eerste plaats de liefde voor zijn Vader was die Hem dreef de wil van de Vader te doen door voor ons te sterven. Er zijn mensen die gestorven zijn om hun vrienden te redden. Ook zijn er die zich opgeofferd hebben voor hun land en hun landgenoten. Dat laatste zien we ook bij Jezus: Hij stierf om de wereld te redden (Jh 3:17). Een ander schilderij laat zien dat Hij stierf voor ons die zijn vijanden waren. Dat is iets ongekends onder mensen. maar de Schrift getuigt dat Jezus voor ons die zijn vijanden waren gestorven is. (Rm 5:10). Hij heeft ons bevrijd van de macht van satan en ons eeuwig leven gegeven. Hoe is Hij dan ook onze dankbaarheid waard !

2. Op de deur van de tweede afdeling hangt een bordje waarop staat “het volgen van Jezus”. In deze ruimte hangen schilderijen van Jezus: zoals Hij als kind woonde in Nazareth; van zijn ouderlijk huis; van de timmermanswerkplaats van zijn vader; van Hem als twaalfjarige jongen die vragen stelde aan de joodse leraren en hun vragen beantwoordde; van Hem terwijl Hij kinderen zegende; van Hem terwijl Hij aan massa’s mensen onderwijs gaf; terwijl Hij hongerigen voedde, zieken genas. Ook hangen er diverse schilderijen van Hem en zijn diverse discipelen en onder aan die schilderijen staat “volg Mij”. Als we trachten goed te doen en falen is het goed deze galerij te bezoeken en de schilderijen te bekijken. Hij doorstond dezelfde moeilijkheden als waar wij mee te maken krijgen. Hij verkeerde in dezelfde wereld als waarin wij leven. Als we het schilderij bekijken van Hem en de blinde bedelaar dan is het onmogelijk dat we onberoerd blijven bij het zien van mensen om ons heen die in ellendige omstandigheden leven en dat we ons niet inzetten om hen bij te staan. Als we zien hoe Hij de spot van de mensen ondervond zonder kwaad te worden dan geeft ons dat moed en kracht om hem ook daarin na te volgen. Hij is het waard dat we Hem volgen dwars door alles heen.

3. Het bordje op de deur van de derde afdeling heeft als opschrift “houdt Jezus gezelschap”. De Heer Jezus noemt ons zijn vrienden en Hij wil graag met ons omgaan. Hij staat dichter bij ons dan onze vader of moeder, vrouw of kinderen. Hij bevindt Zich altijd aan onze zij en wij mogen naast hem gaan. Hij lijdt met ons mee als we moeite hebben, Hij verblijdt Zich met ons als het ons goed gaat. Laten we onze vriendschap met Hem aanvuren dan zullen we kracht ontvangen om alle moeilijkheden te overwinnen.