Snel zoeken:
014 Dan weet ge dat de zomer nabij is ...

MattheŁs 24:32
Ingrijpen met gericht
In de geschiedenis van de mensheid heeft God meer dan eenmaal ingegrepen met een gericht. De zondvloed is er een voorbeeld van en Sodom en Gomorra zijn er de stille getuigen van.
Zogoed als die gerichten hebben plaatsgevonden, zo goed zal er in de eindtijd een gericht plaatsvinden. Of men dat gelooft of niet maakt geen verschil, of men ermee spot of meelijdend de schouders over deze bewering ophaalt, maakt niets uit, dat gericht komt.
De bijbel spreekt daarover heel duidelijk op meer dan ťťn plaats. De bijbel vertelt ons ook dat dit oordeel over de volken voltrokken zal worden door Jezus van Nazareth, als Hij als de Zoon des Mensen zal verschijnen met de engelen van zijn kracht.

Christus de rechter
Dezelfde Jezus Christus, die nog de Redder van de mens wil zijn, zal dan zijn Rechter zijn. Wanneer dit gericht zal plaatsvinden weet niemand. Christus heeft zelf gezegd: "Van die dag en dat uur weet niemand" (vers 36) Dat betekent echter niet dat er geen kentekenen zijn die aangeven dat de eindtijd nadert. In 't zelfde verband zegt de Heer namelijk dat je weet dat de zomer nabij is als de bomen beginnen te spruiten, en dat je op dezelfde wijze weet dat de eindtijd is aangebroken wanneer de verschijnselen van die tijd zich beginnen te vertonen.
en wat zijn die verschijnselen dan? de bijbel geeft daarvan een hele staalkaart. Gedeelten als 1 TimotheŁs 4, 2 TimotheŁs 3, 2e brief van Petrus en de brief aan Judas met nog andere gedeelten spreken over:
- revolte van de jeugd tegen de ouders, of wel gezagskrisis;
- toename van geweld, zoals in de tijd voor de zondvloed;
- toename van zedeloosheid en losbandigheid, waaronder die van de
homosexualiteit;
- optreden van valse leraars en profeten, valse christussen, sekten en
dergelijke;
- gebrek aan natuurlijke liefde, zoals bij abortus en die in verwaarlozing
van de kinderen en van de ouderen tot uiting komt.

De Bijbel aktueler dan de krant
Verder wijst de bijbel erop dat in de eindtijd het volk IsraŽl weer een rol zal gaan spelen, en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten maken, zoals een evangelist in zijn lezingen het aankondigde, de bijbel aktueler dan de krant.
Aktueler dan ooit zijn dan ook de woorden van Jezus van Nazareth, die ik hier citeer:
"Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vůůr de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn." Onverhoeds en onverwachts kwam over de mensen van toen de zondvloed. Ze gaven geen acht op de prediking van Noach. Ze gingen niet in de ark, die daar als een stille getuige voor hun ogen verrees. En toen plotseling was het te laat.

Onverhoeds en onverwachts
De komst van Jezus Christus zal voor de massa van de mensen onverhoeds en enverwacht zijn. Bij zijn verschijnen zal Hij de goddelozen en ongelovigen net zo door het gericht wegnemen als bij de zondvloed gebeurde.

Gelukkig is er echter net als toen een redmiddel. En dat is diezelfde Jezus Christus. Hij heeft zichzelf gegeven als een offer voor de zonden. Hij wilde de straf die wij verdiend hadden, ondergaan. Hij en Zijn kruis vervullen de funktie van een figuurlijke ark. Wie zijn zonde voor God erkent en gelooft in Jezus Christus, die is veilig voor het komende gericht. Heeft u die Jezus al als Redder aanvaard?