Snel zoeken:
c Jona... wat leren we van hem en zijn boek

God heeft een boodschap voor u
God stuurt Jona naar Nineve met een boodschap voor de inwoners van die stad. Zo heeft God ook een boodschap voor de mensen in de wereld. De vraag is of christenen deze boodschap willen brengen en of ze dat goed doen, d.w.z. in de juiste gezindheid en juist wat de inhoud betreft. De vraag voor de mensen is of ze deze boodschap willen aannemen.

Het boek Jona.... een legende?
Uit 2 Kor. 14:21-27 blijkt dat Jona een geschiedkundig persoon is
tevens blijkt dat hij een betrouwbare profeet is (vgl. Deut. 18:21, 22).
Het getuigenis van Jezus Christus in Matt. 12:39-42 is onmiskenbaar Hij bevestigt dat Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zee monster. Hij bevestigt dat de mannen van Nineve zich bekeerden op de prediking van Jona (Matt. 16:4; Luk. 11:29, 30.

God beveelt..... gehoorzamen wij?
God zendt Jona maar hij vlucht. Het lijkt hem mee te zitten. Hij vindt een boot en betaalt de prijs. God houdt echter de regie in handen en zendt een storm. God ontvluchten is vergeefse moeite (Ps. 139). De heidenen leren ons ook wat. Ze zien in de storm een ingrijpen van hogerhand. Ze roepen Jona. Ze werpen het lot. God gebruikt dit en het valt op Jona. Hier gaat Spr. 16:33 in vervulling omdat God er achter staat. Jona erkent zijn schuld. De scheepslieden aarzelen om Jona over boord te gooien, ze willen niet dat de Schepper van hemel en aarde (1:9) hen bloedschuld toerekent. Kom daar nu eens om!!

Als we fout geweest zijn erkennen we dat dan of laten we anderen boeten om onze misstappen?

God grijpt Jona in de kraag en Jona gaat bidden
Hoe staat Jona t.o.v. de Heer? Hij gaat tenminste bidden (vgl. Ps. 32)! Als wij in de puree terecht gekomen zijn (door eigen schuld) proberen we dan om er in eigen kracht weer uit te komen of wenden we ons tot God? Het gaat Jona niet alleen om zijn redding maar ook om weer God te mogen offeren in zijn tempel. Jona kijkt vooruit en erkent dat de redding Gods zaak is. Dan laat de Heer de vis Jona uitspuwen. Erkennen wij Gods tucht als die ons getroffen heeft?

Overdoen Jona
God schrijft Jona niet af, zoals in de wereld vaak gebeurt als men een fout maakt. Jona krijgt een tweede kans, hij mag het overdoen. Vergelijk dit met Markus de eerst falende dienstknecht. Nu maakt Jona zich niet op om te vluchten (vgl. 1:1-3) maar hij gaat naar Nineve 'overeenkomstig het woord des Heren'. Jona heeft wat geleerd, maar nog lang niet alles. Maar goed hij komt in Nineve en gaat prediken drie dagreizen lang. Verkondigt hij een blijde boodschap? Nee, het is geen evangelie zoals wij dat nu mogen prediken of waarvan we in persoonlijke gesprekken mogen getuigen. Nee, Jona heeft een boodschap van oordeel: 'Nog veertig dagen en dan zal Nineve onderste boven gekeerd worden'. Dat gebeurde indertijd met Sodom en Gomorra.

Geen hopeloze situatie
God zendt een waarschuwing. Hij geeft de inwoners 40 dagen de tijd erover na te denken. Dat deed Hij bij Sodom niet! De koning ziet dit in en reageert heel positief (3:9). Hij ziet als mogelijkheid dat God 'Zich mocht omkeren en berouw zou krijgen en zijn brandende toorn zou laten varen' (3:9). Inderdaad berouwt het de Heer en brengt Hij het oordeel niet (zie Jer. 18:5-12). Dit is geen wispelturigheid van God, maar souvereiniteit van Hem om op een besluit terug te komen (contra Dan. 6) In de bekende tekst Joh. 3:16 wordt gesproken over de liefde van God die zijn Zoon voor ons over had opdat we niet 'geoordeeld' zouden worden, maar eeuwig leven ontvangen.


Jona moet nog heel wat leren
Het zint Jona niet dat God het oordeel niet brengt. Hij houdt geen rekening met Gods barmhartigheid. Hij denkt echter geheel anders. Zijn idee om te vluchten kan hem ingegeven zijn door zijn haat tegen Nineve en zijn idee dat heidenen geen recht op genade hadden. Ook kan het zijn dat hij zich voor schut gezet zou voelen als God Zich bedacht en het oordeel niet bracht. Hoe dan ook Jona handelt niet in overeenstemming met de gevoelens van zijn Heer. Door de wonderboom geeft God Jona een belangrijke les. Jona wilde de boom sparen maar zou het niet erg gevonden hebben als 120.000 kinderen met hun ouders waren omgekomen.

God is barmhartig, gelukkig maar want waar zouden wij met onze schuld gebleven zijn als Hij dat niet was. De grote vraag is of wij ook barmhartig en vergevensgezind zijn.

Jona moest heel wat leren en hoe zit dat met ons....?