Snel zoeken:
c Kontakt met God - Hoe onderhoud je dat?

Kontakt met God - hoe onderhoud je dat?

Voorafgaand: hoe krijg je dat? - door bekering tot God en geloof in Jezus Christus.
- Door het werk van de Heilige Geest 'aan' je hart.

Hoe ervaar je dat - door het werk van de Heilige Geest 'in' ons.

Hoe onderhoud je dat?
Illustratie: auto aanschaffen is een ding, onderhoud is een tweede
relatie aanknopen is een ding, onderhouden een tweede. Hangt van beide partners af! In dit geval: God altijd bereid. Na zondeval - eerste aktie - van God uit!

Drie middelen: Bijbellezen Gebed Omgang met kinderen van God.
I
Gehoorzamen;
Grote voorbeeld Christus.

Bijbellezen: Bijbel is: vuur - oordeelt > Jer. 23:29 - niet in te houden > Jer. 20:9, vgl. Job 32:18; Ps. 39:3;
Hamer - verbreekt harde hart > Jer. 23:29;
Zaad - bewerkt wedergeboorte > 1 Petr. 1:23; Luk. 8:11;
Water - lest dorst > Joh. 4; Amos 8:11-14.
- Reinigt > Joh. 15:3; Ef. 5:26;
- i.v.m. wedergeboorte > Ezech. 36:25, 26; Joh. 3:5; voedsel - melk > 1 Petr. 2:2; (neg.) 1 Kor. 3:1, 2; Hebr. 5:12-14.
- Vaste spijs > Hebr. 5:12 (6:5). Zwaard - oordeelt > Hebr. 4:12-14;
- Afweer tegen satan > Ef. 6:17. Spiegel - test > Jak. 1:23-25. Lamp - verlicht innerlijk > Ps. 119:130;
- Wijst pad > Ps. 119:105; 2 Petr. 1:19-21; Spr. 6:23.

Moet bewaard d.i. opgevolgd worden > Jh 8:51,55; 14:15, 21, 23; 15:10; 17:6. We moeten in Christus blijven > Joh. 15.

Het gebed
Bidden in direkte zin is je als afhankelijk schepsel wenden tot God, de soevereine Schepper en Onderhouder van hemel en aarde, die in Christus Jezus onze Vader is: om Hem iets te vragen. In ruime zin is het kontakt hebben met God, spreken met Hem.

Bidden wat anders dan gebeden 'opzeggen'. Denk aan Saulus: Zie hij bidt (Hand. 9:11). Bidden is een levenshouding, geestelijk ademhalen. Jezus Christus in evang. van Lukas 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; 11:1; 22:41, 44. 'Ik ben een en al gebed' Ps. 109:4.

Om 'juist' te bidden zullen we moeten beseffen a. wie God is en b. wie wij zijn. God is de Levende God: contra dode afgoden - Hij hoort en verhoort Ps. 65:3. We bidden nooit voor een doof oor. Is de Almachtige Schepper en Onderhouder van heel de schepping. We vragen nooit boven zijn vermogen noch materieel, noch geestelijk. Is de Alwijze, Alwetende Regeerder Hij bepaalt onze weg, we mogen alles vragen. Hij weet wat goed voor ons is (Fil. 4:6). Is de Goedertieren Barmhartige God Geeft wat goed voor ons is we mogen rekenen op Zijn erbarming. Is de Vergevende God herstelt breuken we kunnen altijd bij Hem terecht met belijdenis. Is de Getrouwe God Hij laat ons nooit in de steek we kunnen in vol vertrouwen tot Hem gaan. Is onze Vader Hij ziet ons in Christus aan, kent ons als Zijn kinderen.

Alle grond voor afhankelijk, gelovig, vertrouwend, kinderlijk gebed. Persoonlijk en gemeenschappelijk.

Kontakt met de kinderen van God.
De Bijbel spreekt van de gemeenschap van de kinderen van God doordat we gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon > 1 Joh. 1:3, 6, 7. Praktisch beleefd: liefderijke omgang met elkaar, zorg voor elkaar, tijd vrij maken voor elkaar. Bezoek van 'onderlinge bijeenkomst' > Hand. 2:42-47; Hebr. 10:19-25.