Snel zoeken:
067 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:16-23 > nr. 566

Mattheüs 10:16
Schapen onder wolven

Als de discipelen mochten menen een gemakkelijke taak te hebben, dan ontnamen de woorden van de Heer hun die illusie wel:

‘Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven’.

Een schaapskudde die door een enkele wolf bedreigd wordt, loopt al gevaar uit elkaar gereten te worden. Hoeveel te meer schapen die onder een troep wolven terecht komen. Dat lijkt een hopeloze zaak, maar gelukkig, de Herder Jezus Christus laat ze niet in de steek.
Dit woord geldt niet alleen de twaalf discipelen, maar is van kracht voor alle gelovigen door alle eeuwen heen. De Christenvervolgingen in het Romeinse rijk, tijdens de hervorming, en nu in de landen achter het ijzeren gordijn laten het zien.
In onze westerse wereld mag dan geen openlijke vervolging heersen, het karakter van de vijand is er echter niet anders om. Hier verschijnen de wolven in schaapskleren, en dat is misschien nog gevaarlijker. Hier tracht satan door dwaalleer de kudde te verderven. En dit gebeurt zo geniepig, dat velen in hun argeloosheid het niet eens merken, en zonder het te beseffen een prooi worden. En dat niet alleen. Bileam, die oude profeet uit Pethor, mag dan lichamelijk dood zijn, maar “zijn geest” is nog springlevend. Toen deze bezweerder zag dat hij Israël niet vloeken kon, gaf hij Balak, de koning van Moab, een gemene raad. Deze moest een afgodisch feest op de grens van zijn gebied organiseren en de Israëlieten er bij uitnodigen. Als die zich dan aan de afgoderij overgaven en zich met de Moabieten vermengden zou de toorn van God op hen komen. Zijn list lukte maar al te wel. Datzelfde vindt vandaag de dag ook plaats. Maar dan in geestelijke zin. De Kerk heeft zich meer dan ooit verbonden met de wereld, en wereldse gebruiken zijn overal geïnfiltreerd. Homofile wordt door vooraanstaande leiders van de kudde goedgepraat, abortus toegestaan, meedoen met de wereld in de sfeer van het amusement geproclameerd. Anders ben je ouderwets en niet bij de tijd. Duizenden zitten aan de t.v. gekluisterd, en zwelgen de programma’s waar ontucht, geweld, driehoeksverhoudingen enz. ten tonele wordt gevoerd, in. En zondags zingen ze: “Prijst de Heer met blijde galmen……”. In de dagen van Israël was er nog een Pinehas, die het kwaad een halt toeriep; waar wordt die nu nog gevonden?

Voorzichtigheid en oprechtheid

In zo’n wereld leven we, en dus is voorzichtigheid geboden om niet in de klauw van de vijand te vallen of door zijn list te worden meegesleurd. De Here Jezus zegt dan ook: ‘Weest dan voorzichtig als de slangen’. Die beesten “trappen” namelijk niet zo gemakkelijk in een val. Die kennen hun vijanden en gaan voorzichtig schuifelend hun weg, bij het minste onraad houden ze zich doodstil.
Helaas schijnen vele Christenen dit beeld te ver door te trekken en koppelen ze de voorzichtigheid van de slang aan zijn listigheid. Daarin doen ze dan vaak in niets onder voor de kinderen van de duisternis. Dat wil de Heer echter niet. Hij vervolgt: ‘en weest argeloos (of oprecht) als de duiven’. Daardoor kan er namelijk een getuigenis van ons uitgaan, waardoor anderen uit de macht van de duivel worden gerukt.

Het zal in dat uur gegeven worden wat ge spreken zult

Satan gebruikt voor zijn doel de mensen, die de volgelingen van Christus voor de rechtbank zullen sleuren. Zelfs godsdienstige mensen zullen daaraan mee doen: ‘in hun synagogen zullen ze u geselen’. Dit slaat hier in eerste instantie op de Joden, die van Christus niets willen weten. Maar ook dit beginsel gaat verder. De haat van godsdienstige, maar onbekeerde mensen tegen het evangelie en de brengers er van is zo mogelijk nog groter dan die van een “heiden”. De middeleeuwen leveren daarvan het treurige bewijs. Maar de Heer laat de zijnen niet in de steek. Als ze ter verantwoording worden geroepen behoeven ze niet bang te zijn met de mond vol tanden te staan. De Heer zelf zal hun duidelijk maken wat ze zeggen moeten, zodat zelfs hun vervolgers het evangelie te horen krijgen. Hiervan vinden we een mooi voorbeeld bij Paulus. Juist zijn gevangenneming en veroordeling voor de rechterstoel van de Keizer deed het evangelie aan het keizerlijk hof weerklinken. En dan voor publiek dat nooit een “evangelisatiezaal” zou binnenstappen. De Heilige Geest zou de discipelen ondersteunen. Wat een geweldigen bemoediging!

Wie volharden zal……

Niet alleen vijandschap van buiten, maar ook vijandschap in het huis en in het gezin. Zelfs de vader zou zijn eigen kind aanbrengen! De geschiedenis heeft de waarheid hiervan bewezen en bewijst ze nog dagelijks. Haat aan alle kanten. Dan komt het er op aan te volharden.
Vaak wordt deze tekst misbruikt om te leren dat een schaap van de goede Herder toch verloren kan gaan als hij niet volhardt. Zo is het echter niet. Zij die volharden zijn juist de echte Christenen, hun geloof overwint de wereld en de boze heeft geen vat op hen (1 Joh. 5:4, 18). De naamchristenen alleen zullen het opgeven en daardoor hun “schijnkarakter” tonen.
(Wie hierover meer wil lezen raden we aan bij het administratieadres de brochure te bestellen: “Kunnen gelovigen verloren gaan” van de hand van de schrijver van deze artikelenreeks.)

Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen. (2 Cor. 4:20)