Snel zoeken:
073 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:12-15 > nr. 573

Mattheüs 11:12
Met geweld….?

We leven in de eeuw van geweld. Met geweld wordt een oorlog gewonnen, een opstand de kop ingedrukt, en een wankel staatsbestel omvergeworpen.
Hier zegt de Here Jezus echter dat het koninkrijk der hemelen met geweld wordt ingenomen. Je moet dus zelfs geweld gebruiken om dat koninkrijk te kunnen binnengaan.
‘Ah’, zal iemand zeggen, ‘dat ligt dus in de lijn van Upsala, waarde wereldraad van kerken besloten heeft revoluties te steunen in landen waar de overheid een wanbeheer uitoefent. Op die manier wordt met geweld een leefbare wereld verkregen en Gods koninkrijk gevestigd’. Wie zo redeneert heeft van de woorden van Jezus Christus en van zijn zending bitter weinig begrepen.
Het koninkrijk van Jezus Christus wordt niet met wapengeweld gesticht. Tegen Pilatus zegt de Heiland: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden was overgeleverd’ (Joh. 18:36).
De uitspraak van de Heer, dat “het koninkrijk der hemelen met geweld genomen wordt”, moet zinnebeeldig worden opgevat. De Heer bedoelt hier geen wapengeweld. Upsala is wat dat betreft een totale misvatting. Het is er mee als toen de Heer vlak voor zijn kruisiging tegen de discipelen zei: ‘Wie er geen heeft, verkope zijn kleed en kope een zwaard’ (Luk. 22:36). Zij begrepen niet wat Hij bedoelde, en meenden dat ze zich van een echt zwaard moesten voorzien om te gaan vechten. Ze zeggen: ‘Heer, zie hier, twee zwaarden’ (vs. 38). Petrus gebruikt later dat zwaard ook en slaat er iemand het oor mee af. Dat was echter niet de bedoeling van de Heer. Hij vermaant zijn discipel met het woord: ‘Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard omkomen’ (Matth. 26:52).

Geestelijke strijd

Nee, de Heer Jezus bedoelde met “het zwaard” geen letterlijk zwaard en met “geweld” geen wapengeweld of brute lichaamskracht.
Wat betekent het dan dat je met geweld het koninkrijk der hemelen moet nemen? Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Als je ergens naar binnen wilt, en er zijn mensen die je dat willen verhinderen, dan is er strijd nodig, geweld dus, om toch je doel te bereiken. Zo is het ook geestelijk. Om het koninkrijk binnen te gaan is er strijd nodig. Er zijn machten die je dat willen verhinderen. In de dagen van de Here Jezus waren het bijvoorbeeld de wetgeleerden die het binnengaan wilden verhinderen.

Van deze blinde leidslieden zegt Christus:

‘Wee u, wetgeleerden, want ge hebt de sleutel van de kennis weggenomen, gij zelf zijt niet ingegaan, en die ingingen hebt gij verhinderd’ (Luk. 11:52).