Snel zoeken:
02 De samenstelling van het NT

De Boeken van het N.T.

a. De Evangeliën
( deze geven alle vier een beschrijving van het leven en het sterven van
Jezus Christus)
Mattheus .
Markus
Lukas
Johannes

b. De Handelingen der Apostelen
( dit boek vertelt hoe het evangelie vanaf Jeruzalem uitgedragen is over
de hele toen bekende wereld).

c. De Brieven, namelijk
De brieven van Paulus:
Romeinen
1 en 2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Colossenzen
1 en 2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filémon

De brief aan de Hebreeën (hiervan weten we niet precies wie de
schrijver is)

De pastorale of herderlijke brieven:
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas

d. De Openbaring

De brieven Romeinen tot en met Thessalonicenzen zijn aan Gemeenten gericht en hebben een leerstellig karakter.

De brieven aan Timotheüs, Titus en Filémon zijn aan personen gericht en bevatten veel praktische aanwijzingen zowel voor het persoonlijk geloofsleven als voor het leven van de Gemeente.

De brief aan de Hebreeën is gericht aan bekeerde Joden en geeft aan hoe met de komst van Jezus Christus en Zijn offer de Joodse schaduwdienst haar vervulling heeft gekregen.

Van de pastorale brieven zijn die van Jakobus en Petrus eveneens aan Joden gericht, terwijl de brieven van Johannes, d.w.z. de 2e en 3e, aan individuele personen geaddresseerd zijn. De 1e Brief bevat geen adressering en is aan de gelovigen in het algemeen gericht. Hetzelfde geldt voor de brief van Judas.

De Openbaring is geschreven door Johannes en kan met recht het boek van de toekomst genoemd worden.

Al de boeken, zowel die van het Oude Testament als die van het Nieuwe Testament, vormen één harmonieus geheel. En dat ondanks het feit dat de Bijbel in zijn geheel ontstaan is in ca. 1400 jaar en er zo’n 40 schrijvers aan gewerkt hebben, die alle een verschillende karakter hadden en onder totaal verschillende omstandigheden leefden.