Snel zoeken:
03 Overzicht van het Boek Genesis

Overzicht van het boek Genesis

Dit eerste boek van de Bijbel beschrijft:
- het tweevoudig verslag van het scheppingswerk van God (Gn 1 en 2;
- het droevig feit van de zondeval (Gn 3);
- de moord van KaÔn op zijn broer Abel en welke nakomelingen
KaÔn krijgt (Gn 4);
- het geslachtsregister van Adam tot en met Noach via
zijn derde zoon Seth (Gn 5);
- de boosheid van het mensengeslacht en het oordeel van de zondvloed
(Gn 6-8);
- het verbond van God met Noach en de vloek van Noach ov er Kanašn
(Gn 9);
- de nakomelingschap van Noach (Gn 10);
- de torenbouw van Babel en de spraakverwarring (Gn 11:1-9)
- het geslachtsregister van Sem tot en met Abram (Gn 11:10-32);
- de geschiedenis van Abram (Abraham) en zijn gezinsleven
alsmede die van Lot en Abrahams ontmoeting met Melchizedek (Gn
12-18:15)
- hoe Abraham voorbede doet voor Sodom en de verwoesting van die
stad ( Gn 18:16-19:29);
- de geschiedenis van Lot en zijn dochters (Gn 19:30-38);
- het verblijf van Abraham in Gerar en zijn contact met
Abimelech ( Gn 20, zie ook 21:22-34);
- de geboorte van Isašk en de verdrijving van Hagar en haar zoon IsmaŽl
die Abraham bij haar verwekt had (Gn 21: 8-21);
- het offeren van Isašk (Gn 22);
- de dood van Sara en haar begrafenis van Sara( Gn 23);
- het huwelijk van Izašk met Rebekka (Gn 24)
- de dood van Abraham en een overzicht van de zonen van IsmaŽl ( Gn
25:1-18);
- de verdere geschiedenis van Isašk en hoe Jakob zijn broer Ezau
de zegen van de eerstgeborene weet te ontfutselen (Gn 25:19-27:46);
- de vlucht van Jakob naar Haran, zijn verblijf bij Laban, zijn huwelijk
met Lea en Rachel, de dochters van Laban, de geboorte van zijn
kinderen en
het verwerven van een grote kudde (Gn 28-31);
- de ontmoeting van Jakob met Ezau, de moord van zijn zonen Levi en
Simeon op de inwoners van Sichem, zijn terugkeer te Bethel en het
sterven van Rachel en Isašk (Gn 32-35);
- de nakomelingschap van Ezau (Gn 36);
- hoe de broers van Jozef hem verkopen aan de Midianieten Gn 37);
- de ontluisterende geschiedenis van Juda en zijn schoondochter Thamar
(Gn 38);
- het verblijf van Jozef bij Pothifar (Gn 39);
- zijn ervaringen in de gevangenis (Gn 40);
- de verhoging van Jozef tot onderkoning van Egypte (Gn 41);
- de tweemalige reis van de broers van Jozef naar Egypte (Gn 42-44);
- hoe Jozef zich aan zijn broers bekend maakt (Gn 45);
- de reis van vader Jakob naar Egypte (Gn 46-47:12);
- de regeringsmaatregelen van Jozef in verband met de hongersnood (Gn
47:13-:26);
- de laatste levensjaren van Jakob en het zegenen van de twee zonen van
Jozef (Gn 47:27-48:22);
- de zegen die Jakob uitspreekt over elk van zijn zonen (Gn 49:1-28);
- de dood van deze aartsvader en zijn begrafenis (Gn 49:29-50:14);
- de afscheidswoorden van Jozef gericht tot zijn broers en zijn sterven (Gn
50: 15-25).

Op wat in het boek Genesis beschreven staat wordt verderop in de Bijbel regelmatig teruggegrepen. Het is dus van belang de inhoud van dit boek goed te kennen.