Snel zoeken:
06 Overzicht Hosea tot en met Malechi

De boeken Hosea tot en met Maleachi

Hosea
Deze profeet moet de ontrouw van het volk Israël illustreren door een ontuchtige vrouw te huwenen dat later nog eens door een tweede huwelijk met een overspelige vrouw. Vervolgens wordt in
rechtstreekse bewoordingen de ontrouw van het volk, geschilderd. Het boek eindigt met een oproep tot bekering en een belofte van herstel

Joël
Dit boek spreekt over de dag des Heren en vergelijkt die met een sprinkhanenplaag. Over de dag des Heren spreekt Joël uitgebreid en een deel van zijn bewoordingen betreffende de uitstorting van de Heilige Geest worden in Hd 2 aangehaald als deze uitstorting heeft plaats - gevonden. Het boek eindigt met een aankondiging van de zegen voor Israël

Amos
Kondigt het gericht over de volken inclusief over Juda en Israël aan. Dat laatste in diverse hoofdstukken . Deze profeet spreekt eveneens over de dag des Heren. Hij geeft een aantal oordeelsvisioenen weer, maar eindigt met een belofte van heil waarop in Hd 15:16,17 wordt terug - gegrepen .

Obadja
Dit korte geschrift bevat een oordeelsaankondiging over Edom

Jona
Deze profeet krijgt de opdracht naar Ninevé te gaan om de stad het oordeel aan te kondigen. Hij weigert en reist per schip naar Tarsis. Tijdens een hevige storm wordt hij op eigen verzoek over boord geworpen. Hij wordt opgeslokt door een grote vis, komt dan tot inkeer en als de vis hem uitgespuwd heeft krijgt hij voor de tweede maal het bevel naar Ninevé te gaan. Hij gehoorzaamt nu, maar is zeer ontevreden als het oordeel over de stad na veertig dagen niet voltrokken wordt. Zijn verblijf in de vis is volgens het woord van de Heer een type van het verblijf van Christus in het hart van de aarde. Ook over de bekering van de mensen van Ninevé spreekt de Heiland

Micha
Verhaalt het oordeel dat over Samaria en Jeruzalem zal komen, maar spreekt ook uitvoerig over het komende vrederijk, over de komst van de Messias en over de ‘de gelovige rest’ die behouden zal worden.

Nahum
Geeft een profetie over de ondergang van Ninevé, de ’bloedstad’ die Israël zoveel kwaad heeft aangedaan.

Habakuk
Beschrijft het gericht over de Chaldeeën en geeft uitvoerig het gebed van de profeet weer en diens vertrouwen op God ook als ‘de vijgeboom niet bloeien zal’.

Zefanja
Uitvoerige vermelding van de dag des Heren alsmede dat er een keer zal komen in het lot van het volk.

Hagga
Handelt over de herbouw van de tempel, kondigt de heerlijkheid van de nieuwe tempel aan en spreekt over het feit dat God de hemel en de aarde zal doen beven. Zerubbabel, is daarbij een type van Christus aan wie de heerschappij gegeven zal worden.

Zacharia
Roept het volk op tot bekering. Vermeldt acht gezichten met een waarde - volle inhoud en een groot aantal uitspraken van God met de woorden “het woord des Heren kwam”. Het verraad van Judas wordt voorzegd en uitvoerig wordt de belegering van Jeruzalem en het herstel beschreven als de inwoners zullen zien op ‘Hem die ze doorstoken hebben’ en de Heer zal terugkeren op de Olijfberg.

Maleachi
Aankondiging dat God Jakob (het volk) en Edom (als volk) heeft gehaat. Tegenspraak van het volk weerlegd, oproep tot bekering en aankondiging van de komst van de ‘bode’ en van de profeet Elia (dat slaat in eerste instantie op het optreden van Johannes de Doper maar verder op het uiteindelijk herstel van Israël.

Dan volgen er ‘ 400 stille jaren’ waarin geen profeet is opgetreden totdat Johannes de Doper optreedt en de ‘nieuwtestamentische tijd’ begint