Snel zoeken:
10 Het getuigenis van Jezus

Het getuigenis van Jezus Christus

Belangrijk is ook na te gaan hoe Jezus over het OT sprak. Zie daarvoor
het volgende overzicht:
a “ tittel noch jota van de wet zal voorbijgaan” Mt 5:18
“hebt gij niet gelezen wat David deed “ ( over eten op de sabbat) Mt 12:3
“Hebt u niet gelezen...” Mt 19:4
“Hebt u nooit gelezen..” Mt 21:16,42
Zie hoe Hij spreekt over de opstanding Mt 22:23-32; Mk 12:24; Lk 20:27

b. Zijn leven stond geheel in het teken van de vervulling van de Schriften. Dat geldt:
- zijn zending Lk 4:21
- zijn werk, zijn leven Mt 8:17; 11:5
- zijn sterven Lk 18:31; 22:37; Mt 24:24; 26:54,56
- zijn opstanding Lk 24: 44,46
Denk aan zijn uitspraak: “Gij tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken” Lk 24:25

c Merk op hoe Hij de geschriften van Mozes waardeert en dat in verband met zijn eigen woorden
Mt 16:29,.Jh 5:44-47
Wat zei Hij over zijn eigen woorden?
- “Mijn leer is niet van Mij , maar van Hem die Mij heeft gezonden” Jh 7:16
- “mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan..” Mk 13:31
- “die mijn woorden doet is een wijs man..” Mt 7:24
- “wie mijn woorden niet aanneemt...” Jh 12:48-50
Die leer van Jezus en zijn woorden hebben we in de Bijbel

Hij sprak met gezag over: de schepping; de zondvloed; ondergang van Sodom; de vrouw van Lot; David te Nob; de koningin van Scheba; J o n a en N i n e v e. Mt 19:5,6; 24: 37;Lk 17: 28-32;Mt 12: 3, 42; Mt 12:40

.
Let op: het inperken van het gezag van de Schrift in de hiervoor genoemde zaken houdt in dat men zich een oordeel moet vormen over
J e z u s C h r i s t u s. Men doet o.a helaas als volgt:
- men oppert de aanpassingstheorie: Het zou Jezus alleen gaan om zijn eigen boodschap. Dat is echter niet waar want Hij beriep zich op het OT. Men maakt Hem zo tot een
LEUGENAAR;
- men stelt dat Hij ook maar een kind van zijn tijd zou zijn . Maar Hij beweert de waarheid te spreken; als Hij fout was in zijn eis dan verstond Hij zijn eigen zending niet. Dan was Hij een MISLEIDE;
- ,men stelt dat de evangelisten Hem zo hebben voorgesteld. Dan is niets meer zeker en is Hij een FICTIE;
- men brengt naar voren dat Christus boven de Schrift stond en de Schrift oordeelt. Maar het tegendeel
is waar: Hij onderwierp Zich aan de Schrift. Men maakt Hem op deze manier tot een VERVALSEN;

Denk er ook aan dat Christus de satan tijdens de verzoeking in de woestijn antwoord vanuit de Schrift en dat satan moet het veld ruimen Mt 4: 1-11


Van het getuigenis van Jezus Christus geef ik nog een wat anders uitgewerkte belichting

Jezus Christus spreekt over Noach en de zondvloed waardoor de toenmalige wereld onderging (Matthéüs 24 vanaf vers 32). Geen zweem van twijfel of dat wel werkelijk zo gebeurd is. Geen enkele kritische noot ten aanzien van het gezag van de Schrift. Nee, voor Christus is dit alles betrouwbare weergave en dat moet het voor ons dus ook zijn.

Zo komt in Zijn spreken de ondergang van Sodom en Gomorra aan de orde en de gebeurtenis met de vrouw van Lot (Lukas 17 vers 28-32). Ook spreekt de Heer over David te Nob en over het bezoek van de koningin van het Zuiden aan Salomo (Matthéüs 12 vers 42). Bijzondere aandacht verdient de wijze waarop deHij over Jona spreekt. We lezen in Matthéüs 12 vers 40 daarover: “Want gelijk Jona drie dagen en nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn drie dagen en drie nachten”.
Hij, de Zoon des Mensen, zal dus net als Jona drie dagen en drie nachten in de aarde zijn (na zijn begrafenis) en daarna weer tevoorschijn komen (opstaan). De betrouwbaarheid van de geschiedenis van Jona staat hiermee dus vast. Veronderstel dat Jona een legende was, zoals men dat tegenwoordig voorstelt, dan had de Heer in onze tijd zoiets gezegd als: “Zoals Hans en Grietje ontsnapten aan de heks, zo zal…” Laten we de zin maar niet afmaken, iedereen voelt hoe profaan dat zou zijn. Zo spreekt Jezus Christus over HET TEKEN van Jona (Matthéüs 12 vers 39 en 16 vers 4). Van een verhaal, een legende of een dergelijke voorstelling kun je niet zeggen, dat die een teken bevat. Bovendien kan zo’n verhaal niet een ontknoping vinden zoals de geschiedenis van Jona die vindt, want er staat verder:
“De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona.” (Matthéüs 12 vers 41).

Nee, voor Jezus Christus is het hele Oude Testament het Woord van God dat waar is van a tot z.
Laat het dat voor ons ook zijn, dan koersen we veilig. Anders zijn we overgeleverd aan dwaallicht.