Snel zoeken:
11 Het getuigenis van de apostelen

Het getuigenis van de apostelen over het OT en het NT

We behandelen dit onderwerp in een overzicht
- Paulus getuigt 'Alle Schrift is van God ingegeven”De Schrift is
'theopneust' 2 Tm. 3:16
Van zijn boodschap zegt hij: ”Geestelijke ....met geestelijke.....
mededelend......” 1 Ko. 2;9-16
- Hij spreekt over : de schepping, de schepping van het licht; Hd 14:15;
2 Ko 4:6
de schepping van de mens en dat uit stof; de schepping van de vrouw;
over de verleiding door satan; over de zondeval
Hd 17:26; 1 Ko 15: 45-49; 1 Ko 11:9; Tm 2:13,14; 2 Ko 11:3; Rm 5:12 - -
-Petrus schrijft: “Heilige mensen Gods... door de H.G. gedreven “.. 2 Pt
1:20,21;
Deze apostel spreekt over het gras dat verdord, over Noach en de ark; en
over Bileam1 Pt 1:10; 1 Pt 3:20,21,24 (Js 40:6);2 Pt 2:16

N.B. Een profeet spreekt wat God wil. Soms zonder dit te verwachten te
weten of te willen. Denk aan: Bileam en Kajafas. Jh. 11:49-51
Let ook nog op de uitspraken in Hb 3:7; Hd 4 :24,25

- In het NT treffen we de term “profetische Schriften” aan en wordt
gedoeld op de geschriften van het NT voor zover die al aanwezig waren
Rm 16:26

- Petrus rekent de brieven van Paulus tot de Schriften. Dat blijkt uit 2 Pt
3:15

- Paulus zelf doet dat ook met zijn geschriften, zoals volgt uit Rm 16:26
Vermoedelijk spreekt hij ook over een woord uit het evangelie van
Lukas als over de Schrift. Dat laat zich afleiden uit 1 Tm 5:17,18

- Henoch sprak het eerste geïnspireerde woord: “De Heer is gekomen”,
het Mt. 10:20; Lk. 12:12; het boek de Openbaring bevat het laatste
geïspireerde woord en zegt “Zie Hij komt...” en sluit 21:15- Hd. 4:19, 20;
met de bede “Amen kom Heer Jezus”. 5:21; 7:1-56; Op 22