Snel zoeken:
13 De Schrift en de Schriften

In dit artikel willen we het hebben over de twee benamingen die voor de Bijbel gebruikt worden.
Die benamingen zijn ‘de Schrift’ en ‘de Schriften’ en we beginnen met een een overzicht:

De S c h r i f t die term wijst op één schrijver en wel de Heilige Geest die
de schrijvers inspireerde. Zie voor het gebruik van deze term:
Jh. 2:22; 7:42;10:35;17:12
In Jh 19:28 en 20:9 hebben verschillende vertalingen ‘Schriftwoord’

De S c h r i f t e n die term laat zich verbinden met het feit dat er vele
schrijvers
bij betrokken zijn geweest Zie voor deze term:
Mt. 21:42; 22:29; 26:54; Lk. 24: 32,45,46; Hd.17:2,11;18:24, 28
1 Ko 5:3 naar de Schriften

Joh. 5:39; Rm. 15:4; 2 Tm. 3:15 deze drie spreken over de
inhoud, doel en strekkingvan de Schriften

Ten overvloede vermeld ik nog een paar andere andere benamingen en wel deze:
- Geschrift. Deze term wordt gebruikt in Js. 38:9 dan gaat het om een brief
met een bepaalde inhoud, doel en strekking
- Heilige Schriften. Hiermee wordt het bijzonder karakter van de Schriften
aangegeven.
Paulus gebruikt deze term in Rm 12:2 en in 2 Tm.3:15
- Een heel bijzondere uitspraak komen we tegen in Gl 3:8 en Rm. 9:27
namelijk :
“De Schrift nu die voorzag...” en “De Schrift zegt tot Farao...”.
Natuurlijk heeft de Schrift zelf niet iets voorzien. De Schrift kan namelijk
niet kijken, evenmin kan ze letterlijk spreken. Het was God die dingen
voorzag en Hij sprak tot Farao door middel van Mozes en Aäron. Maar of God nu rechtstreeks tot iemand spreekt of dat de Schrift dat doet is dus
hetzelfde.
Deze twee uitspraken geven heel duidelijk het gezag van het
schriftwoord aan.

Het onderwerp Schrift en Schriften heb ik ook eens als volgt behandeld.De Bijbel bestaat uit 66 boeken, waarvan het Oude Testament er 39 en het Nieuwe Testament er 27 bevat. Met het oog op deze veelheid van boeken spreken we over “de Schriften”of ook over “de heilige Schriften”. Deze vele geschriften vormen echter een eenheid en met het oog daarop wordt de uitdrukking “de Schrift”of “de heilige Schrift” gebruikt.
Bij de term “Schriften”denken we er ook aan dat God diverse mensen met elk hun eigen persoonlijkheid gebruikt heeft om Zijn Woord bekend te maken. De term “Schrift” houdt in, dat er uiteindelijk maar één Auteur is, namelijk de Heilige Geest, die de verschillende schrijvers gedreven heeft tot en geleid heeft bij het schrijven.

Wat het gebruik van de term “Schrift” betreft moeten we een viertal gevallen onderscheiden:

a. Met “Schrift” kan gedoeld worden op een brief die door een of andere persoon is opgesteld
en die in een bijbelboek een plaats gekregen heeft. Zo is er in Jesaja 38 vers 9 sprake van
“het Schrift van Hiskia”. De Statenvertaling geeft deze tekst op die manier weer en schrijft
schrift met een kleine letter, omdat het hier niet om “de Schrift”, dat wil zeggen het geheel van de
bijbelboeken gaat. De Nieuwe Vertaling gebruikt in dit geval het woord “Geschrift”, dat
duidelijker de bedoeling weergeeft.
b. In de tweede plaats wordt in de Statenvertaling het woord Schrift gebruikt om er een
enkele tekst uit de Bijbel mee aan te geven. De Nieuwe vertaling schrijft dan “schrift-
woord”. Zo lezen we in Markus 12 vers 10:
“Hebt gij ook dit schriftwoord niet gelezen (Statenvertaling: deze Schrift): De steen,
die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is
dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen”.
Met de afgekeurde steen doelt de Here Jezus op Zichzelf. De Joden zouden Hem
verwerpen, maar God maakte Hem tot hoeksteen van de Kerk of Gemeente.
c. Soms wordt er over de Schrift gesproken als er aan een getuigenis gedacht wordt, dat
wat zijn strekking betreft in het Oude Testament te vinden is, maar er niet letterlijk in
vermeld staat. In dat geval wordt er geen tekst geciteerd. Zo lezen we in het Evangelie
naar Johannes, hoofdstuk 17 vers 12:
“Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd”.
En in Johannes 20 vers 9 lezen we aangaande de discipelen:
“Want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan”.

De eerste van deze twee testen ziet op het verraad en de ondergang van Judas. In de Psalmen is
aangegeven, dat een van de volgelingen van Christus Hem verraden zou en dat deze uit zijn “ambt”
ontheven zou worden ( zie Psalm 41 vers 10; 69; 23 – 29; 109 vers 8). Het tweede is te vinden in
Jesaja 53 vers 9 – 12 en in Psalm 16 vers 10.

Een andere keer staat het getuigenis wel letterlijk in het Oude Testament en wordt de tekst geciteerd.
Zo lezen we 1 Timotheüs 5 vers 18:
“immers de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden”.
Dit is namelijk een aanhaling uit Deuteronomium 25 vers 4. In de hiergenoemde gevallen zouden
wij het woord Schrift door “Bijbel” of iets juister door “het Oude Testament” kunnen vervangen.
Nog sterker is dat bij de onder d. te noemen gevallen.

d. Als nadere uitwerking van c. kan gewezen worden op de gevallen, dat de gedachte aan een
bepaalde getuigenis of een bepaalde tekst uit de Bijbel naar de achtergrond verdwijnt en
de nadruk volledig op het gehele getuigenis van de Schrift komt te liggen. Zo lezen we
in Johannes 2 vers 22 van de volgelingen van Jezus Christus: “en zij geloofden de
Schrift en het woord dat Jezus gesproken had”.

Naar aanleiding van deze tekst wil ik dit artikeltje besluiten met de volgende opmerking:
Het gaat in het christendom niet om het geloof in een god of een christus van wie we onszelf
een voorstelling hebben gemaakt, nee het gaat om de God, die Zich door de Schrift aan ons
Openbaart en het gaat om de Christus van de Schriften.
Het geloof in God en in Christus kan nooit losgemaakt worden van het geloof in de Schrift.