Snel zoeken:
14 De inspiratie van de Bijbel

De inspiratie van de Schrift

Met het voorgaande artikel betreden we het terrein van de inspiratie ofwel de “inademing” door de Heilige Geest. In de Bijbel wordt dat zo gezegd:
“Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging
heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie
voortgebracht , maar heilige mensen van Godswege hebben
gesproken” (2 Pt 1:20, 21).
De apostel Paulus zegt het met deze woorden:
“Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen,
te verbeteren, en te onderwijzen in de gerechtigheid,opdat de mens
Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust”( 2 Tm 3:16)

Er zijn vier belangrijke uitspraken van de Heer over de werking die met ons onderwerp te maken hebben en die te maken hebben met de werking van de Heilige Geest. We vinden ze in het in het evangelie van Johannes en ze luiden:
a) ”Die(Geest) zal u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd
heb.”(Jh 14:26)
De neerslag daarvan vinden we in de vier evangeliën

b) ”Die zal van Mij getuigen. En u zult ook getuigen..” (Jh 15:26)
Van dat getuigen van de discipelen doet het boek de Handelingen
verslag

c) “Hij zal u in de hele waarheid leiden” (Jh 16:13a)
Het bewijs daarvan vinden we in de brieven

d) “de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Jh 16:13b)
Over die toekomstige dingen is terloops sprake in divers brieven
maar ze worden vooral vermeld in het boek ‘De Openbaring’

Soms zegt men dat de inspiratie enkel de algemene leiding betreft die de schrijvers van de bijbel ondervonden bij het schrijver, maar de Bijbel geeft aan dat het een “woordelijke” nspiratie betreft: Zie daarvoor: 1 Ko 2:9-16

Dit sluit het menselijk element niet uit, want Jesaja schrijft anders dan bijvoorbeeld Amos.
Dit menselijk element is a.h.w. geheiligd. Neem als voorbeeld een veelzijdig musicus, diediverse instrumenten kan bespelen. De instrumenten geven elk hun eigen geluid, maar de musicus bepaalt de melodie

Dat de Bijbel een letterlijke weergave is van wat God wilde dat de mens zou weergeven laat zich afleiden uit het woord dat Christus sprak:
“totdat de hemelen de aarde voorbijgaan niet één jota of één jota van de
wet zal voorbijgaan totdat alles is gebeurd” (Mt 5:18)

Herinner u ook nog eens het woord van David, die zei
“De Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong.
Israëls God spreekt,, Israëls zegt tot mij......(2 Sm 23:2)